Završena 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Jučer je nastavljena 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac koja je prekinuta 28.03.2019. godine.

Općinski vijećnici su nastavili rad od 17. tačke dnevnog reda tj. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gradačac za 2018. Nakon duže rasprave Izvještaj nije usvojen.

Vijećnici su usvojili Prijedlog plana implementacije projekata za 2019. godinu i plan implementacije projekata za period 2019.-2021. Neki od važnijih projekata koji će početi s implementacijom u 2019. su: Gradska garaža, Vatrogasni dom, saobraćajna infrastruktura u industrijskoj zoni, Aleja javora, Vodosnabdijevanje općine Gradačac, Izgradnja kanalizacionog sistema u sjevernom dijelu općine, izrada projektne dokumentacije na obnovi kopleksa „ Starog grada „, završetak radova na adaptaciji prostorija za matičnu službu i mnogi drugi.

Također podržan je i Plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za period 2019.-2021. godina kao i Plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2019.

Razmatrana je i Informacija o upisu učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2019/20. Zaključak Vijeća jeste da je potrebna aktivnija uloga lokalne zajednice prilikom kreiranja upisne politike.

Općinsko vijeće usvojilo je Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2018. Izvještaj je rađen na osnovu aktivnosti na realizaciji ciljeva i projekata utvrđenih strategijom razvoja Općine Gradačac za period 2014.-2023. godine.

Izvještaj o radu inspekcija za 2018. usvojen je nakon duge rasprave tokom koje su predstavljeni uočeni nedostaci u radu samih inspekcija. Vijećnici su predložili popunu Odsjeka za inspekcije u skladu sa važećim Pravilnikom.

Podnešeno je i nekoliko inicijativa od strane vijećnika koji se odnose na davanje imena pojedinim gradskim ulicama na području općine Gradačac, efikasniji rad kantonalnih inspekcija i uređenje autobuskog stajališta u MZ Svirac.