Zastupnici u Skupštini TK jednoglasno usvojili Zakon o platama i naknadama policijskih službenika

Policijski službenici Tuzlanskog kantona više od 12. godina čekali su na usvajanje Zakona kojim će njihove plate i naknade pratiti plate i naknade Federalne uprave policije od kojih su do sada bile i do 40 posto niže.

Nakon što je prvobitno kantonalna Vlada usvojila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika, danas su ga jednoglasno usvojili i zastupnici u Skupštini TK. Usvajanjem ovog Zakona status policijskih službenika bit će podignut na jedan veći nivo, a prema riječima ministra unutrašnjih poslova ovo je korak ka većoj profesionalnosti službenika i uspješnosti u radu.

Federalni Zakon je propisao da je maksimalan iznos plate u kantonu 90 posto federalne plate i ovim zakonom utvrđujemo taj maksimalni iznos koji je moguće utvrditi spram federalnog zakona i to je taj iskorak kada je u pitanju sigurnost u platama policijskih sluzbenika”, kazao je Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK .

“Svakako da smo zadovoljni, ono što je najvažnije jeste da nam garantuje procentualni omjer od 90 posto u odnosu na policijske službenike na nivou Federacije. U proteklim godinama naša policija bila je diskriminisana, jer smo za isti posao bili manje plaćeni”, navodi Denis Fejzić, načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK.

Također, Zakonom će biti izjednačene i naknade sa ostalim budžetskim korisnicima, a koje se odnose na naknadu u slučaju smrti u porodici, teškog oboljenja ili invalidnosti.

Da smrt roditelja jednako boli i državnog službenika u MUP-u i policijskog službenika u MUP-u, da je bolest jednako teška i za jedne i za druge uposlenike. Tu su pripadnici policije imali nešto povoljniji položaj, dok su imali nešto nepovoljniji položaj prilikom odlaska u penziju. Sad smo to izjednačili za sve budžetske korisnike”, govori Mehanović.

Kako navodi Mehanović, stupanjem na snagu ovog Zakona obaveza je u roku od 90 dana izmijeniti i Kolektivni ugovor čime će se unaprijediti prava pripadnika Jedinice za javni red i mir i to za pet posto, a dobit će i uvećan topli obrok sa 1,2 na 1,5 posto.


“I tih pet posto na 300 pripadnika je 15 plata i to je ono što je na opterećenje Budžeta, sve ovo ostalo ostaje na sadašnjem nivou, s tim da promjenom na Federalnom nivou doći će i do ovih promjena”, ističe Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.

Također, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona danas su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Dosadašnja zakonska odredba vezana za izdvajanje novčanih sredstva za naučnoistraživački rad bila je postavljena na način da se moglo izdvojiti maksimalno 0,05 posto iz Budžeta TK, a novim izmjenama taj postotak je prešao u minimalnu granicu.

0,05 je minimalan iznos što znači da Vlada može više sredstava uložiti ovisno o raspoloživim sredstvima. Mi smo trenutno u pripremi da izmijenimo pravilnike kojima ćemo omogućiti registraciju naučnoistraživačkih institucija i možemo izdvojiti sredstava koliko hoćemo ali ovaj problem moramo riješiti”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Ono što je zaustavljalo do sada ovaj proces jeste imenovanje savjeta, te administrativne barijere.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju one podrazumijevaju povećanje transparentnosti u postupanju, a nadležnost za razmatranje zahtjeva o potrebama osnivanja nove visokoškolske ustanove sa Vlade TK prebacuje se na Skupštinu TK.

“Drugi segment je da zahtjevi za izdavanje institucionalne akreditacije tj proces akreditovanja će se podnositi godinu dana prije izlaska prve generacije, da ne bismo imali kao nedavno da student završi proces studija a da institucija nije dobila akreditaciju i onda ti studenti se svrstavaju u svrštenike neakreditovanih ustanova”, navodi Midhat Čaušević, zastupnik u Skupštini TK (SDA).


“Kada je u pitanju Zakon o visokom obrazovanju i tamo smo vidjeli da ima određenih pomaka kada je u pitanju tematika koja se tiče visokog obrazovanja da su određena neka poboljšanja i prihvatamo bez obzira što smo opozicija takva zakonska poboljšanja”, ističe Jakub Suljkanović, zastupnik u Skupštini TK (PDA) .

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju stvara se pravni osnov da visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona. Ovo se posebno odnosi na studente medicine i integrisanog studija farmacije.