Vlada TK: Utvrđen prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika

S ciljem usklađivanja sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

Ovaj zakon propisuje načela za utvrđivanje visine plaće identično načelima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju u Budžetu Kantona, definiraju se stvari neophodne za uređivanje plaća.

Značajno je istaći da se prilikom javne rasprave i pregovorima sa sindikatima došlo do obostrano prihvatljivog rješenja, posebno u dijelu uspostavljanja pravne regulative u oblasti kojom se regulišu plaće zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Kako bi se spriječio dalje diskriminirajuće postupanje prema policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom predviđa se pravičnije vrednovanje rada i učinka, kao i ukupno kvalitetnije rješavanje pitanja materijalnih primanja policijskih službenika TK.