Vlada TK utvrdila Program rada za 2022.godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Godišnji program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovo je prvi puta da je ovaj dokument izrađen na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona, a u skladu sa novim metodološkim pristupom u planiranju rada organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeno znači da Godišnji program rada Vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koje će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, te da su usklađeni sa Budžetom Kantona za 2022.godinu, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona.

Utvrđeni kriteriji za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Od ukupno planiranih 204.800,00 KM, za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske Vlade planirane su 94.800 KM, za sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja i drva) raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju 90.000 KM, dok je za sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja planirano 20.000 KM. Osnovni kriterij za korištenje ovih prava jeste da ukupni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, danas su definirani i posebni kriteriji, te prava prvenstva.

Utvrđeni kriteriji za podršku povratku prognanih lica

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih lica. Za projekte u okviru ovog programa ukupno je planirano 780.000 KM, od čega 400.000 za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, 360.200 za projekte održivog povratka i 20.000 KM za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

2.395.000  KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 2.395.000  KM koliko je planirano na potrošačkoj jedinici Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu. Realizacija podrške tjelesnoj kulturi i sportu iz ovog iznosa planirana je kroz Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta, Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija i Javni poziv za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Osim navedenih javnih poziva dio sredstava osiguran je i za sufinansiranje rada Sportskog saveza TK, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, rada Savjeta za sport, izradu Strategije razvoja sporta i druge obaveze koje proizlaze i iz odredbi Zakona o sportu. Takođe, ove godine po prvi puta je definisana kategorizacija sportova na osnovu koje se prednost u finansiranju daje sportovima, koji su stalne učesnice Olimpijskih igara, od kojih se u skorijoj budućnosti očekuju najveći sportski rezultati. U kriterijima je po prvi puta definisana i namjena sredstava za sufinansiranje omladinskih uzrasnih kategorija, jer je dosadašnja praksa a i trenutno stanje sporta ukazalo na potrebu za posebnim ulaganjem sredstava u omladinske kategorije, jer bez adekvatne politike i usmjeravanja programskih aktivnosti ka razvoju omladinskih selekcija izostaju vrhunski sportski rezultati. Također, po prvi puta su osigurana i sredstva za granske sportske saveze. Posebna pažnja posvećena je i Malim olimpijskim igrama, jedinom zvaničnom školskom takmičenju, te su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata organizacije Malih olimpijskih igara na području Tuzlanskog kantona.