Vlada TK: Prihvaćen Plan energijske efikasnosti na području TK 2022-2024.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina. Ovaj dokument urađen je u skladu sa Federalnim akcionim planom energijske efikasnosti (EEAPF 2019-2021), a koji je pripremljen u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

On između ostalog prikazuje mjere i ukupno planirane uštede finalne energije za Tuzlanski kanton. Navedene uštede su zbir ušteda koji se postiže realizacijom kantonalnih programa energijske efikasnosti i ušteda koje se događaju djelovanjem tržišta i drugih aktera. Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina je predvidio uštede energije od 55.070,14 MWh koje su za 34% manje od ukupnih indikativnih ciljeva za TK. Najveći doprinos ovim uštedama daju mjere koje se odnose na toplotnu izolaciju vanjskog omotača, tehnički sistemi u objektima i unutrašnja rasvjeta u javnim objektima.

Realizacija planiranih mjera predviđenih ovim programom dovodi do uštede od 7.285,27 MWh, što je za 39% manje od indikativnih ciljeva. Također, doprinos uštedama je ostvaren i kroz program gdje se Vlada TK uključila da kroz sufinasiranje smanji zagađenje i potrošnju energije u porodičnim kućama u TK zamjenom postojećih kotlova na ugalj za kotlove na pelet, postavljanjem toplotnih pumpi za zagrijavanja objekata i postavljanjem termoizolacije na vanjsku ovojnicu objekata.

Ova ušteda iznosi 3.739,00 MWh. Uštede koje se planiraju ostvariti kroz djelovanje tržišta i drugih tržišnih aktera iznose 44.046 MWh i istovjetne su sa onima koje su predviđene indikativnim ciljevima. Ukupna finansijska sredstva predviđena za realizaciju Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina iznose 5.611.475,22 KM.

Od ovog iznosa za realizaciju programa za povećanje energijske efikasnosti zgrada u sektoru javnih usluga, planirano je 3.733.475,22 KM. Većina mjera u sklopu ovog programa, 36 od ukupno 65, realizirani će biti tokom tekuće 2022. godine. Od preostalih 29 projekata, njih 16 je planirano da budu realizirani u 2023., a njih 13 u 2024. godini.¸