Vlada TK: Pojačati inspekcijski nadzor zagađivača zraka

Povodom nedavnog proglašenja Epizode uzbune na području općine Lukavac, kao i podacima koji se dobivaju sa stanica za kontrolu kvalitete zraka Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela nekoliko zaključaka. Od Federalnog ministarstva okoliša i turizma se zahtijeva da omogući stalni pristup Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice podacima mjerenja emisija zagađujućih materija u zrak od strane privrednih društava na području Tuzlanskog kantona koji su, prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak obavezni da organizuju kontinuirano mjerenje emisija kako bi se u vrijeme proglašenja pojedinih epizoda zagađenja zraka mogao locirati izvor zagađenja.

Od Federalne uprave za inspekcijske poslove se zahtijeva da se pojača inspekcijski nadzor operatora izvora emisija zagađujućih materija u zrak u vrijeme zimskog perioda, a posebno za vrijeme epizodnih situacija, kako bi imali veći stepen kontrole usklađenosti emisija sa propisanim graničnim vrijednostima i sa drugim uvjetima iz okolinske dozvole koja je izdata za dati izvor emisije. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove se traži da se u vrijeme proglašenja pojedinih epizoda zagađenja zraka dio nadležnosti prenese na općinske/gradsku inspekciju radi bržeg i efikasnijeg preduzimanja potrebnih mjera.

Od Grada Tuzle i svih općina kantona se traži da ubrzaju procese toplifikacije, te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključenja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog grijanja. Od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice se traži da pripremi i uputi na usvajanje izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, koje se odnose na obavezno priključenje građevinskih objekata na sistem daljinskog grijanja gdje to tehničke i druge mogućnosti dopuštaju. Od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice se traži da izvrši analizu mogućnosti donošenja propisa kojima se ograničava upotreba ugljeva sa većom sadržinom sumpora i zabranu loženja drugih supstanci koje nisu namijenjene za loženje.