Vlada TK- Održana 82. redovna sjednica

Tuzlanski kanton lider u razvoju obrtništva u FBiH

Iako broj obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini bilježi blagi pad za 34 obrta (u 2015. godini broj obrta iznosio je 49.630, a u 2016. 49.596 obrta), na području Tuzlanskog kantona registrovano 312 obrta, odnosno za 2,8%, više u odnosu na 2015. godinu.

Inače, broj registrovanih obrta u Tuzlanskom kantonu bilježi kontinuirani rast još od 2007. g., zaključno sa proteklom godinom u našem kantonu bilo je registrovano ukupno 11.439 obrta, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016.g. i pravcima razvoja obrta. Po brojnosti obrta na području TK u 2016. g. prednjači grad Tuzla (3.518 obrta), zatim općine Lukavac (1.298), Gradačac (1.225), Gračanica (1.223) i Živinice (1.140), a zabilježen je značajan rast broja obrta u općini Kalesija za 93, a općini Živinice za 53 obrta, Srebreniku za 50 obrta, Gračanici za 37 obrta i općini Gradačac za 34 obrta. Kao i u 2015. godini, sektorskom strukturom obrtničke aktivnosti u TK u 2016. g. preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.560), zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (1.775), prerađivačke industrije (1.357), te prijevoza i skladištenja (1.180). Prema podacima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, na području TK u 2016. godini zabilježena je 1.031 prijava obrta, 444 trajne odjave obrta i 22 privremene odjave obrta.

Uvažavajući značaj obrtništva za cjelokupni razvoj privrede, vlasti na različitim nivoima pružaju podršku razvoju obrtništva, definišući i implementirajući programe poticaja za razvoj ovih subjekata male privrede. U okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava „Tekućih transfera” za 2016. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 65 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je ukupno 560.464,80 KM. Iako Tuzlanski kanton u broju obrta u FBiH učestvuje sa oko 23%, korisnicima sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je samo 14,4% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava federalnog ministarstva. S druge strane, razumijevajući značaj obrtništva, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona” za 2016. godinu podržalo ukupno 54 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona od čega 18 obrtnika u ukupnom iznosu od 97.951,43 KM, što je značajno povećanje odobrenog iznosa u odnosu na 2015. godinu. Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2017. godini kako bi se doprinijelo unapređenju stanja obrta na području Tuzlanskog kantona obuhvataju nastavak rada na informatičkom uvezivanja nadležnih subjekata za oblast obrta i kreiranja jedinstvenog i ažurnog registra obrtnika na području Federacije BiH. Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH, čiji je nacrt trenutno u proceduri javne rasprave, predviđa unaprjeđenje postupka razmjene informacija te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH. Također, jedna od smjernica odnosi se i na dalju finansijsku podršku obrtnicima te potrebu da Ministarstvo nastavi sa praksom definisanja i realizacije Programa za dodjelu nepovratnih sredstava usmjerenih na podršku obrtnicima, kao i animiranjem obrtnika i pružanje podrške obrtnicima za korištenje grant sredstava sa federalnog i kantonalnog nivoa. Nadalje, provođenjem aktivnosti na jačanju internih upravljačkih kapaciteta obrta kroz organizaciju seminara i edukacija za obrtnike i animiranja obrtnika za učešće na istim, pružila bi se podrška razvoju obrta na području Kantona. Posljednja smjernica odnosi se na povezivanje obrtničke i turističke djelatnosti u svrhu unapređenja turističkog sadržaja Tuzlanskog kantona, ali i podrške razvoju starim i tradicionalnim zanatima i drugim obrtnicima.

Više od 600.000 KM za projekte prostornog uređenja i zaštite okolice

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Između ostalih odluka, današnjom odlukom prihvaćena je dokumentacija o plaćanju dijela sredstava u iznosu od 370.614,09 KM za projekat „Toplifikacija MZ Šićki Brod – II faza”, te je donesena odluka o prijenosu sredstava na depozitni račun Grada Tuzle.

Za nabavku roba i radova rekonstrukcije objekata JU OŠ Hamdija Kreševljaković Gradačac odobreno je 29.418,48 KM, a JU Srednja Ekonomska – trgovinska škola Tuzla 133.900,67 KM. Za projekte iz oblasti zaštite okolice Općini Doboj Istok dodijeljene su ukupno 34.350,00 KM i to za saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok (4.500,00 KM), vanjsko uređenje dvorišta područne škole Dolić, MZ Klokotnica (20.000,00 KM), ucjevljenje kanala pored puta Babići, MZ Klokotnica (5.000,00 KM) i za čišćenje i ucjevljenje kanala u MZ Brijesnica Mala (4.850,00 KM). Na ime finansiranja projekta „Izgradnja šetnice iza zgrade Pošta u Kladnju”, općini Kladanj su dodijeljene 33.600,00 KM.

Ostale odluke

Vlada je danas utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018.-2020. godina, što ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi Budžeta za 2018. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet Kantona, Budžet općina i Finansijski plan izvanbudžetskih fondova. Svrha ovog dokumenta je prevođenje srednjoročne fiskalne strategije u budžetsku metodologiju, te definisanje okvira za budžetske planove budžetskih i vanbudžetskih korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas sagasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07. – 30.09.2017. godine. Ovom olukom odobravaju se rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07.-30.09.2017. godine u iznosu od 90.366.442,42 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i prioritetima utvrđenim u Zakonu o izvršenju Budžeta TK za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o poslovanju JP „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2016. godinu. Prema Izvještaju ovo javno preduzeće u protekloj je godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 226.642.01KM, koja će biti raspoređena za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Shodno nedavno donesenom Programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2017. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odobravanje 729.166,67 KM, Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2017. godinu, 99.519,96 KM za biološku obnovu šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumskogospodarskom osnovom, odnosno za rekonstrukciju degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanje goleti i krša i drugih projekata unapređenja općekorisnih funkcija šuma, te druge namjene za unaprijeđenje šuma.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Ovim programom utvrđena je visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem realizacije i unaprjeđenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Radi se o 1% naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo.

Vlad Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o trenutnom stanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona.

Proces trajne obustave eksploatacije slanice se prema dostupnim podacima odvija u skladu sa očekivanjima, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije Monitoringa može se zaključiti da rekultivacija područja sonih bunara nije dovršena, te da je zapunjavanje glavnog i ventilacionog okna vršeno periodično po potrebi. Izvještaji o Inženjersko-geološkom monitoringu pokazuju da su najveća kretanja na markantnim ožiljcima slijeganja, u južnom dijelu Kojšina, i to se objašnjava kao „klizanje” Trnovske padine. Ostali događaji su u skladu sa onim događajima koji su predviđeni u rudarskoj dokumentaciji, tj. nisu konstatovana dodatna pomjerenja. Rezultati hemijskih analiza vode sa pijezometara gdje su uzorkovanja vršena redovno i na istim dubinama, pokazuju da nema većih odstupanja u odnosu na rezultate iz prethodnog perioda i da su u granicama tačnosti metoda analiziranja. Prema prikupljenim paramterima oscilacija podzemnih voda konstatovano je da nije bilo nekih većih odstupanja. Mjerenjem dubine do nivoa zasipa na izvoznom i ventilacionom oknu apsolutne kote nivoa zasipa su ostale nepromjenjene, a i dalje traje slijeganje površine terena, a intenzitet ovisi od tehnogenih aktivnosti. Unutar revira „Tušanj” u zoni proloma, međukomornih stubova i području krovinskih sedimenata zahvaćenih slijeganjem usljed nekontrolisane eksploatacije dešava se proces preraspodijele napona koji se prati seizmološkim mjerenjima, gdje su registrovani potresi kao posljedica rasterećenja „masiva” na granici osjetljivosti opreme.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, za JU Mješovita srednja škola Čelić, na ime realizacije projekta „Volontiraj-kreditiraj”. Sredstva u iznosu od 500,00 KM za realizaciju ovog projekta dodijeliolo je Udruženje Infohouse Sarajevo. Također, Vlada je odobrila usmjeravanje donacije Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.000,00 KM, na ime realizacije projekta kupovine školskog namještaja za potrebe učenika za JU OŠ „Pazar” Tuzla, kao i usmjeravanje donacije Općine Čelić u iznosu od 330,00 KM, na ime pomoći za prijevoz učenika na školska takmičenja za JU Mješovita srednja škola Čelić.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o saradnji sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) na projektu energetske obnove škola „SMART SCHOOLS” u okviru EU/IPA INTERREG Program saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Naime, Prema preliminarnim propozicijama INTERREG programa projekat SMART SCHOOLS je trebao započeti u martu 2017. godine, međutim projekat je započeo u junu 2017. godine sa tri mjeseca zakašnjenja, bez odgovornosti Centru za razvoj i podršku za kašnjenje u početku realizacije projekta. Na taj način je cjelokupna dinamika realizacije projekta pomaknuta za tri mjeseca, odnosno kraj projekta i vezani finansijski aranžmani su pomjereni na početak 2020. godine. S tim u vezi Centar za razvoj i podršku će pozajmicu od 300.000,00 KM vratiti u Budžet Tuzlanskog kantona u 2020. godini.

Kao oblik podrške privredi i poduzetništvu Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 30.000,00 KM sa potrošačke jedinice „Podrška projektima Kantonalne privredne komore”. Ova sredstva odobrena su u cilju podrške u realizaciji promocije i prezentacije zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u Bosni i Hercegovini i regionu i kontinuiranoj edukaciji za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona.

Zbog povećane potrebe JP RTV TK za medijsko pokrivanje događaja sa područja 13 općina Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Odluku o davanju putničkog vozila marke Octavia Tour proizvedeno 2005. godine, u vlasništvu Ureda Premijera Tuzlanskog kantona, bez naknade u trajno vlasništvo Radio-televiziji Tuzlanskog kantona. Također, donesena je i odluka o prihvatanju donacije putničkog motornog vozila od Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

U vezi sa inicijativom Općinskog vijeća Srebrenik za izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i zadužilo Ministarstvo da do donošenja Programa rada Vlade Kantona za 2018. godinu izvrši analizu mogućnosti planiranja aktivnosti na izmjenama Zakona o prostornom građenju i građenju ili Zakona o postupku legalizacije bespravno izgrašenih građevina, a u cilju legalizacije građevina izgrađenih poslije 19. jula 2007. godine, kada je rađen satelitski snimak područja Tuzlanskog kantona namjenjen legalizaciji bespravno izgrađenih građevina.

Također Vlada je danas prihvatila i Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK u vezi sa poslaničkom inicijativom za izmjenu Zakona o šumama. Kako se navodi u ovom dokumentu Ministarstvo je mišljenja da se inicijativi za izmjenu Zakona o šumama, na način da se propisana naknada od 0,05% ukupno ostvarenog prihoda zamijeni sa 0,05% ukupno ostvarene neto dobiti, ne moze udovoljiti, jer navedeni usvojeni procenat za opštekorisne funkcije šuma u iznosu od 0,05% od ukupno ostvarenog prihoda u 2017. godini, a od budžetske 2018. godine u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, ne zadovoljava ni osnovne potrebe za finansiranje rada čuvarske službe kao i implementaciju projekata iz oblasti šumarstva, a prihvatanjem inicijative Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona za pomenutu izmjenu još više bi se usložili problemi u vezi sa normalnim radom i funkcionisanjem čuvarske službe.

U skladu sa Programom kapitalnih ulaganja u 2017. godini, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 86.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice na ime izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, kao i i 5.000,00 KM na ime nabavke klima uređaja i kancelarijskog namještaja.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđen je raspored sredstava planiranih za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog Kantona, planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u ukupnom iznosu 60.000,00 KM. Savezu sjedeće odbojke RVI i IL Tuzlanskog kantona, odobreno je 25.200,00 KM, Savezu košarkaških invalidskih klubova Tuzlanskog kantona, 13.500,00 KM, Streljačkom savezu invalidnih lica Tuzlanskog kantona, 10.900,00 KM, a Sportskom savezu invalida Tuzlanskog kantona 10.400,00 KM.

Vlada je danas odobrila 1.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida općine Srebrenica, kao podrška obilježavanju „11. jula, genocida nad Bošnjacima „sigurne zone” UN-a Srebrenica”, a na ime izdataka Prijedloga programa (projekta) manifestacije Dani Srebrenice.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se odobrava unutrašnja preraspodjela rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu vlastitih prihoda u iznosu od 240,00 KM.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala školske odbore na period od najduže 90 dana u JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, JU OŠ Bašigovci Živinice i JU OŠ Jala Tuzla, te razrješila prethodnog i imenovala novog člana Školskog odbora u JU Druga osnovna škola Srebrenik. Također, Vlada je utvrdila i prijedlog kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu „Koksno-hemijski kombinat” d.d. Lukavac.