Vlada TK jača institute akreditovanja visokoškolskih ustanova

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj 23. redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju je povećanje transparentnosti u postupanju, a nadležnost za razmatranje zahtjeva o potrebama osnivanja nove visokoškoske ustanove sa Vlade TK prebacuje na SkupštinuTK.

– Izmjenama se predviđa da, ako se nakon izdavanja licence i početka rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja utvrdi da je visokoškolska ustanova prestala ispunjavati propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području kantona ili ako je prestala obavljati djelatnost visokog obrazovanja na području kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke rješenjem može oduzeti licencu, a u zavisnosti od prirode ili vrste uočenih propusta ili nedostataka. Ako su propusti ili nedostaci otklonjive prirode, može se visokoškolskoj ustanovi rješenjem naložiti otklanjanje uočenih propusta ili nedostataka, određujući primjeren rok za njihovo otklanjanje – navodi Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Također, se propisuje da je visokoškolska ustanova kada izgubi licencu korisnicima usluga obavezna osigurati zaštitu svih stečenih, zakonom propisanih, ugovorenih i drugih prava, a da je osnivač visokoškolske ustanove supsidijarno odgovoran za obaveze iste.

– Izmjene zakona predviđaju i da je novoosnovana visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove obavezna podnijeti najkasnije godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu studija, čime se obaveza za podnošenje postupka institucionalne akreditacije stvara najkasnije jednu godinu prije izvođenja prve generacije studenata, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za okončanje postupka akreditacije prije izdavanja prvih diploma i s tim u vezi, prije svega, otklonile dileme koje se odnose na korištenje izdate diplome (zapošljavanje, obavljanje javne funkcije, nastavak studija na narednom ciklusu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i sl.).

Time se stvara i zakonski osnov da se visokoškolskoj ustanovi koja nije podnijela zahtjev za akreditaciju ili reakreditaciju visokoškolske ustanove u propisanom roku oduzme licenca. U skladu sa aktima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine period važenja akreditacije smanjuje se sa šest na pet godina. Svim navedenim se daje na značaju institutu akreditacije studijskog programa, a ustanove se podstiču na njegovo provođenje. Time se nastoji osigurati bolji kvalitet kako visokoškolske ustanove, tako i samog studija na tom studijskom program – navodi ministar Omerović.

Osim svega navedenog, u skladu sa ranijim zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju stvara se pravni osnov da visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona.