Vlada TK: 1,1 milion KM za 12 boračkih udruženja

Vlada Tuzlanskog kantona obavezala je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica ovjerava zdravstvene legitimacije, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2023. godine.

Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2023. godini, kojim je definirana realizacija dopunskih prava utvrđenih Federalnim i Kantonalnim zakonima, realizacija ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriteriji za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Radi se o 12 udruženja, za čije je aktivnosti ove godine planirano oko 1,1 milion KM.