Vlada FBiH: Smjernice za racionalno korištenje električne energije

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH, kojom se upozorava na važnost promjene ponašanja i racionalnog korištenja energije i energenata. Ovo su interventne smjernice sačinjene po uzoru na paket dokumenata Evropske komisije od 20.7.2022. godine, te plana REPower Evropske unije.

Smjernice se sastoje od mjera koje mogu preduzeti građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mjere.

Vlada je zadužila javne institucije i javna preduzeća u FBiH da, putem imenovanih energijskih saradnika, menadžera i koordinatora intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacionom sistemu za energijsku efikasnost u FBiH, kao i da na službenim web stranicama objave Smjernice. Vlada je zadužila sve administrativne jedinice da izrade konkretne programe za slučaj potencijalne krize, kako bi bile provedene Smjernice, informirana javnost i osigurano provođenje predloženih mjera.

Programi bi trebali obuhvatiti potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida snabdijevanja iz različitih razloga, nedostajuće količine, mjere koje treba preduzeti za smanjenje posljedica i potrebna finansijska sredstva.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ove zaključke, sa Smjernicama, dostavi svim kantonalnim vladama, na znanje i postupanje.

Također je zadužila ministarstvo da ove zaključke, s pratećom informacijom o donošenju Smjerinica, te same Smjernice, dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Smjernice sadrže upravljanje energijom koje mogu preduzeti građani, javni sektor, poduzetnici, te energetski subjekti.

Kada je riječ o upravljanju energijom i mjerama koje mogu poduzeti građani, Smjernice sadrže preporuke za efikasnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje, zatim preporuke za pravilno prozračavanje prostora, te za efikasnu potrošnju energije za rasvjetu i uređaje za domaćinstvo, kao i u prijevozu, ali i dugoročne mjere energijske efikasnosti.

Uz ostalo, navedeno je da, ako se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1 °C, godišnje se može uštedjeti približno pet posto energije za grijanje.

Kako je obrazloženo, primjena načela energijske efikasnosti kroz Smjernice usmjerena je na smanjenje računa svih građana, poduzetništva, javnih usluga i servisa, što nas čini otpornijim na energetske poremećaje. Stoga je i data preporuka svim kantonalnim vladama, ali i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o provođenju preporuka i mjera energijske efikasnosti kako bi bile osigurane uštede u potrošnji energije i energenata.