Vlada FBiH: Novčane kazne do 3.000 KM za zapošljavanje bez javnog oglašavanja

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Od primjene ove uredbe izuzete su  samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši po Zakonu o državnoj službi.

U obrazloženju je navedeno da u Federaciji BiH ne postoji odgovarajući zakonski i pravni okvir kojim bi na jedinstven način bio uređen prijem u radni odnos u javnom sektoru, koji obuhvata veliki broj institucija i preduzeća i javnih ustanova u kojima FBiH ima vlasnička ili osnivačka prava. Zbog nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH.

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, što je propisano odredbom članom 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koja predstavlja osnov za donošenje ove uredbe. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, te ga je obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Propisano je da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora. Također, utvrđeno je pravo ostalih kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju u vezi sa izbornim procesom.

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom može u roku od osam dana izjaviti prigovor na koji su poslodavac ili njegov nadležni organ dužni odgovoriti u roku od 15 dana. Odluka po prigovoru je konačna i protiv nje može, u roku od 30 dana, biti podnesena tužba nadležnom sudu.

Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke.

Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu. Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Kako su ovi izuzeci usaglašeni sa socijalnim partnerima, ocijenjeno je opravdanim da, do donošenja novih izmjena i dopuna Zakona o radu, oni budu obuhvaćeni Uredbom.

Također, predviđeno je da poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih, a njeni članovi moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i/ili praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i/ili praktičnog ispita, a komisija poslodavcu dostavlja izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi i prilaže listu uspješnih kandidata.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. Poslodavac s kandidatom s liste mora zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke.

Uredbom su predviđene i novčane kazne od od 1.000 KM do 3.000 KM za poslodavca koji izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja (osim u uredbom predviđenim slučajevima), i ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, ili javnoj službi za zapošljavanje ne dostavi javni oglas za zapošljavanje najkasnije na dan njegove objave i drugo.

Predviđene su i novčane kazne za odgovornu osobu kod poslodavca u iznosu od 500 do 1.000 KM, a kaznom od 100 do 500 KM može biti kažnjen i član komisije – fizička osoba, ukoliko ne ispoštuju odredbe iz ove uredbe.

Uredbom je propisan način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos i utvrđena obaveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi da, u roku od 60 dana od njenog stupanja na snagu, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos. Zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet Uredbe, predviđeno je da stupi na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Federalna vlada danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise, na što ih obavezuju i Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.