Vlada FBiH: Borci će primati veće naknade

Vlada Federacije BiH je, s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa pripadnika braniteljskih populacija, na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge izmjena i dopuna tri zakona iz ove oblasti.

U obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je kao razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica navedeno usklađivanje sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu je povećana za pet posto, odnosno sa 867,50 KM na 910 KM. Povećane su i naknade na 391,30 KM suprugama bez djece s prihodima (sa 173,50 KM), zatim jednom roditelju oženjenog poginulog borca bez prihoda (sa 234,23 KM), te na 455 KM za oba roditelja poginulog borca bez prihoda (sa 303,63 KM).

Izmjenama i dopunama ovog zakona je, između ostalog, predviđeno da supruga umrlog ratnog vojnog invalida, bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu, može ostvariti pravo na porodičnu invalidninu u visini od 50 posto iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.

Za jednog roditelja oženjenog poginulog branioca koji nema drugih prihoda, porodična invalidnina iznosi 43 posto od osnovice, a ukoliko porodičnu invalidninu koriste oba roditelja, porodična invalidnina iznosi 50 posto od osnovice. Invalidnina je predviđena je i za djecu bez oba roditelja, a koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, a starosna dob je pomjerena sa 25 na 35 godina.

Poboljšanje položaja i materijalnog statusa cilj je i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama i dopunama obuhvaćeneni su demobilizirani branioci povratnici u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, kao i supruge umrlih demobiliziranih braniaca povratnika u RS i BD BiH

Propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života, ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina.

Resorno federalno ministarstvo je obrazložilo da je razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, također, poboljšanje položaja i materijalnog statusa dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja. Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu povećana je za 13,8 posto, odnosno sa 641,66 KM na 730 KM.

Inače, izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica predviđeno je povećanje osnovice za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, kao i način njenog usklađivanja u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

Za provedbu predviđenih izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti zaštite prava braniteljskih populacija su, prema obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Nacrtu budžeta FBiH za 2022. godinu planirana potrebna sredstva – saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.