Vijeće ministara BiH potrošilo 56.446 KM na jedno putovanje u SAD

Delegacija Vijeća ministara BiH s predsjedavajućim Denisom Zvizdićem na čelu potrošila je samo na jedno putovanje u Sjedinjene Američke Države 56.446 KM, piše u Izvještaju o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, a koju je uradio Ured za reviziju institucija BiH.

Ukupni troškovi službenih putovanja u 2016. godini iznosili su 410.923 KM, od čega se na službena putovanja u zemlji odnosi 7.374 KM, dok se iznos od 403.548 KM odnosi na troškove putovanja nastalih u inozemstvu.

Ured za reviziju institucija BiH navodi da ukupni troškovi službenih putovanja su u odnosu na prošlu godinu veći za 232.558 KM. Zbog znatnog povećanja službenih putovanja u inozemstvu, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH je tokom 2016. godine dva puta prestrukturirao budžet na ovoj poziciji tako da su sredstva odobrena Zakonom o budžetu od 206.000 KM, uvećana za 205.000 KM.

U obrazloženju za promjenu strukture rashoda navedeno je kako nije bilo moguće planirati troškove službenih putovanja s obzirom na to kako je prošle godine imenovan novi Kabinet predsjedavajućeg te kako su aktivnosti povećane zbog Mehanizma koordinacije i početka pregovora za pristupanje Evropskoj uniji.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je donijelo odluku o prestrukturiranju rashoda, ali je sugeriralo Generalnom sekretarijatu da unaprijedi procedure planiranja i praćenja izvršenja budžeta kao i da se vrši maksimalna racionalizacija ovih troškova.

Revizijom je utvrđeno kako ne postoji plan putovanja niti bilo kakvi ulazni podaci kojim bi se omogućilo bolje planiranje proračuna za ove pozicije. Putovanja u inozemstvo, koja čine 98 posto ukupnih troškova službenih putovanja, se najvećim dijelom odnose na putovanja koje je realizirao Kabinet predsjedavajućeg te zaposleni iz službe za protokolarne poslove u svrhu sudjelovanja na međunarodnim konferencijama, sastancima, forumima i radionicama.

U odnosu na prethodnu godinu, uočeno je kako je povećan broj osoba koje čine delegaciju na službenim putovanjima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH (delegaciju obično čine predsjedavajući, šef kabineta, jedan ili dva savjetnika predsjedavajućeg, dvoje zaposlenih iz protokola kao i zaposleni iz službe za informiranje po potrebi).

Revizori su upozorili da se avionske karte rezerviraju jako kasno, što značajno povećava cijene karata koje fakturira dobavljač. Razlog za kasnu rezervaciju je činjenica da se kupuju nerefundabilne karte te da se ne zna sa sigurnošću tačan datum odlaska delegacije na službeni put.

“Sve navedeno je imalo za posljedicu da se za pojedina putovanja izdvajaju značajni iznosi pa su tako na primjer za putovanja predsjedavajućeg i delegacije u Sjedinjene Američke Države ukupni troškovi putovanja iznosili 56.446 KM (proljetna Skupština Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Washingtonu), odnosno 66.187 KM (Godišnja skupština Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Washingtonu) te 32.779 KM (Samit 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope u Rigi)”, piše u Izvještaju o reviziji.

Revizori navode da iako su mjesečni limiti navedeni u odluci o korištenju sredstava reprezentacije odnose i na eksternu i na internu reprezentaciju i u tekućoj godini praćeni su i usklađivani mjesečni troškovi samo za internu reprezentaciju, dok utrošak sredstava na ime eksterne reprezentacije nije ulazio u obračun prilikom praćenja definiranih limita.

“Također, uočili smo kako prilikom službenih putovanja predsjedavajućeg u inozemstvo i korištenja sredstava reprezentacije na računima nisu upisana adekvatna obrazloženja nastanka troška koja bi se mogla dovesti u vezu sa službenim aktivnostima predsjedavajućeg (na računima se upisuje radni ručak, radna večera ili radni sastanak s članovima delegacije)”, navodi se u Izvještaju.

Ukupni izdaci ostvareni po osnovu neto isplata po ugovorima o djelu u 2016. godini iznose 33.641 KM. Angažirano je šest osoba, od toga jedna u Kabinetu predsjedavajućeg, dok je ostalih pet osoba obavljalo poslove za potrebe Generalnog sekretarijata.

Za tri osobe je potvrđeno kako su obavljale jednokratne poslove koji se ne mogu dovesti u vezu s poslovima predviđenim pravilnikom o unutrašnjem ustroju. Međutim, tri osobe su obavljale poslove koji su predviđeni pravilnikom o unutrašnjem ustroju.

Od toga, jedna osoba angažirana je tokom cijele godine, a kojoj je u prethodnom razdoblju isplaćena otpremnina radi odlaska u penziju. Druge dvije osobe angažirane su naizmjenično na istim poslovima predviđenim sistematizacijom radnih mjesta.

“Ponovno preporučujemo Generalnom sekretarijatu da preispita opravdanost angažiranja vanjskih saradnika po ugovoru o djelu za obavljanje poslova iz domena rada sistematiziranih radnih mjesta”, navodi se u Izvještaju.

(Klix.ba)