Vijeće ministara BiH – Najviše sredstava za stambeno zbrinjavanje Roma

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj telefonskoj sjednici, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2020. godinu, u vrijednosti 1.459.116,56 KM.

Najviše novca namijenjeno je projektima lokalnih zajednica u BiH za stambeno zbrinjavanje Roma, u ukupnom iznosu 983.351,56 KM.

Za obrazovanje Roma grant sredstva u ukupnom iznosu od 48.000 KM dobilo je osam projekata koje su kandidirala udruženja i organizacije u ovoj oblasti.

Sredstva za zapošljavanje Roma i njihovu zdravstvenu zaštitu u iznosu 902.000 KM dodijeljena su na osnovu zaključenih memoranduma o razumijevanju s nadležnim zavodima za zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Za podršku 10 projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom dodijeljena su sredstva u iznosu 99.475 KM. S 38.290 KM granta podržani su projekti pet organizacija osoba sa invaliditetom, a sa 130.000 KM 17 projekata udruženja nacionalnih manjina.

Sredstva u ukupnom iznosu od 40.000 KM namijenjena su podršci pet projekata udruženja porodica nestalih osoba u BiH, dok je sa 50.000 KM podržano sedam projekata organizacija za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH.

Za aktivnosti prema iseljeništvu grantom ukupno vrijednim 10.000 KM podržana su dva projekta, a sa ukupno 60.000 KM podržana su četiri projekta nevladinih organizacija uključenih u zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Neutrošena sredstva iz ovog granta su 44.883,44 KM.