Univerzitet u Tuzli: Odobren upis dodatnog broja kandidata preko predviđenog plana upisa

Danas je Vlada Tuzlanskog kantona dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis ukupno 32 kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2022/23. godinu.

Radi se o 10 kandidata na Medicinskom fakultetu, studijski program Biomedicina i zdravstvo, treći ciklus studija, tri kandidata na Odsjeku zdravstvenih studija od čega dva kandidata za studijski program Studij medicinsko-labaratorijske dijagnostike, drugi ciklus studija i 1 kandidat za studijski program Studij radiološke tehnologije, drugi ciklus studija, kao i 19 kandidata na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu za studijski program Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, drugi ciklus studija, u statusu studenata koji se sami finansiraju.