UNICEF: BiH je zemlja visoke izloženosti prirodnim i vještačkim opasnostima

Projekcije klimatskih promjena ukazuju da područje Balkana može očekivati povećanje učestalosti, nepredvidljivosti i intenziteta poplava, suša, toplinskih udara i požara, što će imati negativan učinak na BDP svake zemlje, kao i na nekoliko ključnih sektora, a što je još važnije, na živote i egzistenciju ljudi.

Klimatske promjene, kao i visoka izloženost prirodnim i ljudski uzrokovanim opasnostima otežavaj socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine (BiH). BiH se smatra zemljom visoke izloženosti prirodnim opasnostima prema nalazima Globalnog izvještaja o rizicima za 2017. godinu.

Unatoč očiglednim trendovima, učestalost katastrofa nije potaknula odgovarajući pristup vlasti katastrofama uzrokovanim klimatskim promjenama, uključujući snažniji angažman na primjeni preventivnih mjera. Od 145 jedinica lokalne samouprave, 91 se smatra da je pod izrazito značajnim rizikom od poplava i klizišta, a 27 pod visokim rizikom.

Samo u proteklih 12 godina, šest godina bilježi ekstremne suše, a česte su i godine sa katastrofalnim poplavama. U skladu sa Procjenom potreba za oporavkom provedenom nakon poplava u maju 2014. godine, poplave su pogodile 81 lokalnu samoupravu sa 75% direktnih šteta i gubitaka za porodice, preduzeća i poljoprivredne proizvođače, uključujući neutvrđeni broj ranjivih kategorija stanovništva.

Zato je jedna od ključnih preporuka Procjene jačanje otpornosti na lokalnom nivou kroz smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj.

8,4 miliona za podršku najugroženijim
Kao nivo vlasti koji je najbliži građanima, lokalne samouprave su na prvoj liniji odgovora u svim
katastrofama. Njihova značajna izloženost prirodnim i opasnosti nude im priliku da iniciraju promjene kako,” stoji u Izvještaju UNICEF-a BiH.

Ovaj izvještaj prezentuje zajednički UN program „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“ koji će podržati bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice u Bosni i
Hercegovini, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja.
Program će uvesti i operacionalizirati integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa i poboljšanja životnih uslova na lokalnom nivou, kako bi se iniciralo upravljanja rizikom od katastrofa od nižih
ka višim nivoima vlasti.

Ujedno, Program će olakšati afirmaciju „modela“ sistema pripravnosti i prevencije na lokalnom nivou sa potencijalom za snažnije širenje u cijeloj zemlji.

„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ je zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) u vrijednosti od 8,4 miliona KM, a provodit će se do 2022. godine.

(Izvor: RTVSlon)