U fokusu krovovi i fasade: Grad Tuzla će subvencionirati sanaciju zajedničkih dijelova zgrada

U okviru aktivnosti koje provodi u cilju smanjenju aerozagađenja i povećanja energetske efikasnosti, Grad Tuzla je u 2022. godini planirao finansijska sredstva za subvencioniranje radova na sanaciji zajedničkih dijelova zgrada. Imajući u vidu da ranije donesene odluke u vezi sufinansiranja mjera smanjenja aerozagađenja obuhvataju povećanje energetske efikasnosti individualnih stambenih objekata, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je predložio, a Gradsko vijeće prihvatilo da se u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu planiraju i sredstva za povećanje energetske efikasnosti i  subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova stambenih i stambeno poslovnih zgrada za kolektivno stanovanje na području grada Tuzle.

U pripremi realizacije ove mjere, Služba civilne zaštite Grada Tuzle je pripremila prijedlog Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada, koji je u ponedjeljak, 17.1.2022. godine razmatran i usvojen na sjednici Kolegija gradonačelnika, te upućen na razmatranje i usvajanje na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Odlukom se propisuju uslovi i kriteriji za subvencioniranje sanacije/postavljanja termo fasade, sanacije i zamjene krova, te za uklanjanje arhitektonskih barijera. Naime, veliki broj kolektivnih zgrada na području grada su starije od pedeset godina, a neke od tih zgrada imaju još uvijek krovni pokrivač od azbestno-cementnog materijala za koji je dokazano da je izuzetno štetan po ljudsko zdravlje. Stanari često nisu u prilici da svojim sredstvima izvrše zamjenu krovnog pokrivača. Još veću investiciju održavanja vanjskih dijelova zgrade u odnosu na sanaciju/zamjenu krova, predstavlja popravka i /ili postavljanje termo fasade. Određeni broj fasada je oštećen i ne ispunjava svoju primarnu funkciju a i narušava izgled grada, naročito u frekventnim pješačkim i saobraćajnim zonama.

U okviru spomenutih radova na zajedničkim dijelovima zgrade, a uzimajući u obzir važeću zakonsku regulativu, pokazalo se svrsishodnim subvencioniranje izvođenja sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera.

Odlukom je predviđeno subvencioniranje sanacije krovova i fasada do 50% od vrijednosti radova, a do 95% vrijednosti radova za izvođenje pristupnih rampi/ kosina ili drugih sistema za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima. Sredstva za subvencioniranje će se dodjeljivati putem prijave etažnih vlasnika na javni poziv koji će biti objavljen na web stranici Grada Tuzle, u najmanje jednom dnevnom listu i na oglasnoj tabli Grada. Odlukom su propisani uslovi za subvencioniranje, opšti i posebni kriteriji za bodovanje prijava za subvencioniranje, te način dodjele subvencije.

Obezbjeđenjem i realizacijom sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada za kolektivno stanovanje, Grad Tuzla je još jednom pokazao da je lider u planiranju i provođenju mjera za smanjenje aerozagađenja, što bitno doprinosi i unapređenju kvaliteta života građana, saopšteno je iz službi Grada Tuzla.

(tuzlainfo.ba)