Sve uspješnija registracija nekretnina u FBiH

Završni izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o provedbi i završetku Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (IDA kredit broj 51880-BA) usvojila je Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 2.9.2021. godine.

Kako je saopćila ova uprava, provedba aktivnosti u okviru ovog projekta završena sa 31.12.2020. godine, a usprkos velikim izazovima usljed utjecaja pandemije COVID-19, rezultati za razvojne ciljeve Projekta registracije su čak i premašeni, kao i za 23 indikatora po komponentama.

Najvažniji postignuti rezultati su, u konačnici, doprinijeli stvaranju povoljne poslovne klime u Federaciji BiH.

Iz Uprave napominju da je, između ostalog, riječ je o zamjeni i uspostavi zemljišne knjige na osnovu podataka nove katastarske izmjere zaključno s krajem 2020. godine. To je rezultiralo usuglašenim podacima za 253 katastarske općine, odnosno deset više u odnosu na projektnom planirani broj općina.

Svoje nekretnine i prava na njima uknjižilo je ukupno 1.047.208 vlasnika i suvlasnika, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede. Tako je sada 55,4 posto zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novoj katastarskoj izmjeri, u odnosu na 33,3 posto o na početku provedbe Projekta. Uz to, skenirane su sve zemljišne knjige i pomoćni registri u Federaciji BiH i integrirani u IT sistem za upravljanje zemljišnoknjižnim podacima.

Bitno je i da je internet dostupnost (www.e-grunt.ba) katastarskim podacima osigurana za svih 79 općina i gradova u FBiH, a internet dostupnost zemljišnoknjižnih podataka za ukupno 2.418 katastarskih općina.

Zemljišnoknjižni i katastarski informacijski sistemi su razvijeni i dorađeni po najvišim standardima, čime je omogućena transparentnost rada, smanjena mogućnost  korupcije, omogućene su statističke analize i praćenje efikasnosti rada svih službi za katastar i svih zemljišnoknjižnih ureda u FBiH.

Na osnovu uspješnih rezultata provođenja, te velikog zanimanja i povećanih zahtjeva korisnika, ugovoreno je i dodatno financiranje projekta registracije nekretnina.

Naime, nakon uspješno provedenih domaćih procedura odobravanja provođenja projekta te ratifikacije sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, Svjetska banka je od 17.12.2020. godine proglasila efektivnost dodatnog financiranja za Projekt registracije nekretnina, što će omogućiti usuglašavanje podataka između zemljišne knjige i katastra za najmanje 100 dodatnih katastarskih općina u urbanim sredinama Federacije BiH, saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.