Stvoreni preduvjeti za osamostaljivanje Uprave policije TK

Vlada Tuzlanskog kantona   utvrdila je  prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Ovo je rezultat činjenice da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, kojim su osigurani uslovi za efikasniju realizaciju diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave policije.

Kako bi se osigurali uslovi za funkcionisanje Uprave policije kao budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije, neophodno je unutrašnju organizaciju Ministarstva i Uprave policije prilagoditi novim potrebama, tako što će se uspostaviti nove ili prilagoditi postojeće osnovne organizacione jedinice.

 Vlada TK je danas, radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, utrvdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.

Cilj ovih izmjena i dopuna je harmonizacija propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Ovim izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti tajnih podataka, Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, Zakonom o radu Federacije BiH, Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.