Računi za hranu i piće u institucijama BiH sumnjivi i povećani

Troškovi za reprezentaciju dostigli su u institucijama BiH u proteklih pet godina gotovo 14 miliona maraka, a dobar dio računa za plaćenu hranu i piće bio je sporan.

U institucijama BiH je duže od dvije godine na snazi novi pravilnik kojim je regulisano ko i koliko može u toku mjeseca da potroši novca za hranu i piće. Iako se očekivalo da će nova pravila smanjiti potrošnju, do toga ne samo da nije došlo, nego je ceh i povećan. To potvrđuju podaci iz najnovijeg izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o izvršenju budžeta institucija za prošlu godinu u kome je izraženo mišljenje sa rezervom i upozoreno upravo na nedostatke i propuste kod pravdanja računa iz restorana i drugih ugostiteljskih mjesta.

Izdaci za ugostiteljske usluge lani su iznosili 2,48 miliona KM, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od pet odsto ili 128.179 KM. Problem postaje izraženiji zbog činjenice da je revizijom za 2016. godinu utvrđeno da određeni broj institucija još nije u potpunosti uskladio interna akta sa odredbama pravilnika koji je usvojio Savjet ministara i da nije adekvatno uspostavljen sistem unutrašnjih kontrola.

– Utvrdili smo da nije obezbijeđena uredna finansijska dokumentacija iz koje bi se na pouzdan način mogla utvrditi namjenska upotreba novca, svrha interne reprezentacije nije u svim slučajevima jasna i uglavnom se svodi na svakodnevno konzumiranje pića i napitaka zaposlenih u granicama koji su utvrđeni limitima, ali bez obrazloženja zbog kojih sastanaka su nastali troškovi – naveli su revizori.

Imajući u vidu da se radi o kategorijama troškova gdje je visok rizik od nenamjenske potrošnje, ponovo su preporučili da pravilnici budu dorađeni s ciljem jasnijeg i preciznijeg definisanja načina i svrhe korišćenja novca i obezbjeđenja dodatne prateće dokumentacije kojom bi na nedvosmislen način bila dokazana namjenska potrošnja i transparentnost korišćenja.

Da su pravila na nekim adresama ostala samo mrtvo slovo na papiru vidljivo je iz pojedinačnih izvještaja o reviziji. U njima je nizu rukovodilaca skrenuta pažnja upravo na izdatke za reprezentaciju.

Na toj listi je i Generalni sekretarijat Savjeta ministara, koji je za hranu i piće lani potrošio gotovo 87.000 od 90.000 KM koliko im godišnje stoji na raspolaganju. Mjesečni iznosi, na koje zaposleni imaju pravo, kreću se od 100 do 6.000 KM koliko ima predsjedavajući Savjeta ministara. Revizori su uočili da kod službenih putovanja predsjedavajućeg u inostranstvo na računima nisu upisivana adekvatna obrazloženja nastanka troška, jer je upisivano samo radni ručak, radna večera ili radni sastanak sa članovima delegacije.

Propusti su uočeni i na računima parlamentaraca. Usluge reprezentacije koštale su prošle godine Parlament BiH gotovo 130.000 KM, a rukovodiocima je mjesečno stajalo na raspolaganju od 50 do 500 KM.

– Pojedini su koristili usluge hrane i pića bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška, obavljenoj aktivnosti, događaju ili susretu koji je organizovan, što u pitanje dovodi svrhu reprezentacije, odnosno stvarnu namjenu odobrenih sredstava. Smatramo da sredstva za troškove reprezentacije treba da imaju povod i svrhu zbog kojih su i odobrena, jer se samo na taj način može potvrditi namjenska upotreba – zaključili su revizori.

Na iste ili slične propuste revizori upozoravaju godinama, a pojedine ocjene iz parlamentarne komisije za finansije i budžet idu u pravcu da je odgovornost i racionalno korišćenje još na niskim granama.

Nova pravila
U Ministarstvu finansija i trezora BiH nedavno su rekli da su postupili na osnovu ranijih preporuka revizora i da su nakon analize predložili izmjene tri pravilnika čije usvajanje očekuju na jednoj od narednih sjednica Savjeta ministara. Radi se o pravilnicima za reprezentaciju, upotrebu službenih vozila i telefona.

(Glassrspke.com)