Predstavljen Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama

Prema Programu mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama, a koji je donio gradonačelnik na osnovu inicijative ženske neformalne lobi grupe u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica i udruženja žena sa područja grada.

Ovim programom, utvrđene su konkretne mjere i zadaci, podijeljena zaduženja i utvrđeni rokovi za prevenciju bilo kog oblika nasilja.

U otvorenom razgovoru razgovaralo se o postavljanju SOS sandučadi kao i o odgovornim osobama koje će biti zadužene za iste u svim mjesnim zajednicama kao jednom od mehanizama da se nasilje sigurno i uz minimalan napor može prijaviti nadležnim institucijama.

Prema mišljenju većine femicid, nasilje u porodici i drugi oblici nasilja su u ekspanziji u proteklom periodu, kolektivno stanje društva je na nezavidnom nivou te je potrebno napraviti dugoročan plan za unapređenje društva.

Prvi naredni koraci odnosit će se na održavanje informativnih sastanaka sa građanima u mjesnim zajednicama te edukacija stanovništva o načinu prijavljivanja nasilja.

Zaključak je prisutnih da su SOS sandučad potrebna u što jačoj i bezbjednijoj formi a da će se sistem preuzimanja utvrditi sa nadležnim Centrom za socijalni rad.

Implementacija održavanja informativnih sastanaka po mjesnim zajednicama produžena je do 31.03.2024. godine.

Grad Gračanica