Prednosti sudske nagodbe kao načina rješavanja sporova

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u sudovima u BiH će od 16. do 27. aprila biti organizirane „Sedmice sudske nagodbe“, čime se građanima pruža dodatna prilika da mirnim putem, efikasno i u skraćenom postupku okončaju sudske sporove.

Radi se o inicijativi koju VSTVBiH sukcesivno pokreće radi promoviranja i isticanja brojnih prednosti mirnog rješavanja sudskih sporova. Pritom treba imati u vidu da stranke sudsku nagodbu pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe.

Komentirajući za Fenu prednosti tog načina sporazumnog rješavanja sporova/predmeta, predsjednica Općinskog suda Sarajevo (OSS) Janja Jovanović ističe da sud u svakom postupku već uz poziv za pripremno ročište sugerira strankama da mogu da zaključe sudsku nagodbu.

– To je interes stranaka u postupku (tužitelja i tuženog), jer se radi o mirnom riješavanju spora. Spor se završi brzo i efikasno i ne čeka se na rješavanje žalbe što odugovlači postupak, nego se završava odmah po pristanku stranaka na sudsku nagodbu – pojašnjava Jovanović, potcrtavajući da sudska nagodba ima snagu pravomoćne i izvršne presude.

Nadalje, navodi kako je interes stranaka – tužitelja da se postupak što prije okonča, a tuženoga da su troškovi, uključujući i kamate što manji, što u konačnici korespondira s interesom sudova da predmete brže završavaju i time ostvaruju viši stepen efikasnosti u radu.

– U svim postupcima – privrednim, parničnim, porodičnim, vanparničnim, kao i u sporovima koji se vode pred Odjeljenjem za sporove male vrijednosti može se pristupiti zaključivanju sudske nagodbe – podsjeća predsjednica OSS-a, precizirajući kako se radi o stalnom zadatku, pri čemu sudovi u kontinuitetu pozivaju stranke na taj način rješavanja sporova.

Po njenim riječima, stranke koje pristupe zaključenju sudske nagodbe, pošteđene su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, koji, između ostalog, podrazumjeva nepotrebno pribavljanje i izvođenje dokaza, odlaganje/zakazivanje ročišta i dugotrajni postupak namirenja, te, eventualno, drugostepeni postupak, uključujući i brojne dodatne i troškove redovnog sudskog postupka.

Inače, Sedmice sudske nagodbe realiziraju se u sklopu Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a koji implementira VSTVBiH zajedno sa sudovima.

(Nezavisni.ba)