Održana redovna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2016. godinu. U prošloj godini po osnovu koncesione naknade fakturisano je 5.230.205,67 KM, što je za cca 88% više u odnosu na 2015. godinu. Razlog za ovaj porast jeste zaključivanje ugovora o koncesiji sa rudnicima „Kreka“ i „Đurđevik“. Početkom 2016. godine zaključeni su Aneksi Ugovora o koncesiji sa ova dva rudnika, nakon čega je fakturisana kompletna 2015. godina. U 2016. godini po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva naplaćeno je 3.298.455,30 KM, što je za 66.036,60 KM ili 2 % više u odnosu na 2015. godinu. Od ukupno naplaćenog iznosa Rudnik „Banovići“ je uplatio 1.685.467,30 KM, a značajan iznos je uplatio i Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac.

Ukupan dug po osnovu koncesione naknade sa 31.12.2016. godine iznosi 12.519.892,18 KM. Od ovog iznosa na Rudnike „Kreka“ se odnosi 11.680.728,55 KM, ili cca 93% ukupnog duga. Od ovog dugovanja iznos od 9.720.098,00 KM je predmet Protokola, a za ostatak duga je dostavljena dokumentacija Kantonalnom pravobranilaštvu za pokretanje tužbe.

U odnosu na 2015. godinu, u 2016. godini zabilježeno je blago povećanje eksploatisanih količina svih predmeta koncesije iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Tako je u 2016. godini eksploatisano cca 9% više kamena krečnjaka, oko 12% slane vode, oko 4% mrkog uglja i oko 19% lignita.

420.000 KM za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Sredstva sa ove potrošačke jedinice u ukupnom iznosu od 420.000,00 KM Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, dodijelit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za raspodjelu ovih sredstava. Za ugovorene i druge posebne usluge planirano je 250.000.00 KM, za tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima 130. 000,00 KM, a za subvencije javnim preduzećima 40.0000,00 KM. Ovim programom predviđena su i sredstva za sufinasiranje troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla. Ove godine za te namjene planirane su 42.000,00 KM.

Date saglanosti na programe socijalne pomoći

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratne pomoći. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene u iznosu od 300.000,00 KM. Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenost stanovništva u XII/2016. godini, broj korisnika stalne novčane pomoći u 2016. godini, broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2016. godini, broj djece korisnika dodatka na djecu u 2016. godini, te broj penzionera sa iznosom najniže penzije u XII/2016.godini.

Također, Vlada je dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2017. godinu. Za ove namjene Vlada je u Kantonalnom budžetu za 2017.godinu planirala 743.700,00 KM. Prema Programu troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječjeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o visini dječjeg dodatka za 2017. godinu. Iznos dječjeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine,utvrđen je  u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje je dječji dodatak utvrđen u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Također, Vlada je utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine, odnosno  u iznosu od 149,00 KM. Pravo na ovu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu. Ovim Programom utvrđena je struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele, obaveze korisnika i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava za 2017. godinu. Shodno programu, za ove namjene u 2017. godini je planirano ukupno 5.702.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas više izvještaja o radu kantonalnih institucija. Usvojeni su izvještaji o radu u 2016. godini ministarstava pravosuđa i uprave, trgovine, turizma i saobraćaja i industrije, energetike i rudarstva, te Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS).

Također, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Novim pravilnikom je usklađen broj zaposlenika i opis radnih mjesta u skladu sa brojem akreditiranih metoda i obimom posla koje Zavod obavlja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2017. godinu. Za sufinansiranje ovih manifestacija Vlada je u Budžetu TK za 2017. godinu planirala 50.000,00 KM, a današnjom odlukom previđeno je da su to Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“, te Sajam organskih proizvođača Eko-Etno 2017 u Gradačcu, Sajam turizma „LIST“ u Lukavcu, Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2017“ u Gračanici, „Nexus Gaming Development Program/Gaming Festival –TUZLA 2017“ u Tuzli, Obilježavanje 11.jula, genocid nad Bošnjacima „sigurne zone“ UN-a Srebrenica i ostale manifestacije po zahtjevima, a koje trebaju biti održane tokom 2017. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas sagasnost na Odluku o dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 0l.01. – 3l.03.20l7.godine. Ovom odlukom Odobravaju se dodatna sredstva za rashode i izdatke u operativnon planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 0l.01.-31.03.2017. godine u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na više odluka o isknjižavanju obaveza. Naime, privrednim društvima „Tribeca“ d.o.o. Tuzla, „Edukon“ d.o.o. Banovići, „Es-Salerno“ d.o.o. Živinice i „Happy Company“ d.o.o. Gračnica su svojedobno odobrena sredstva za realizaciju projekata, ali kako nisu ispunili ugovorne obaveze, Ministarstvo razvoja i poduzetništva je raskinulo potpisane ugovore, stavilo van snage odluke o odobravanju sredstava, te predložilo isknjižavanje prethodno stvorenih obaveza.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku o odobravanju 2.000,00 KM Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona u svrhu održavanja 23. redovne Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na nacrt Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske. Tema Sporazuma je zapošljavanje članova porodice diplomatskih i konzularnih predstavnika. Kantonalno ministarstvo podržava zaključivanje ovog Sporazuma, budući da do sada nije postojao ovakav Sporazum koji bi regulisao pitanja radno-pravnog statusa navedenih osoba, članova porodice diplomatskih i konzularnih predstavnika iz BiH, odnosno Republike Francuske i da na Nacrt teksta Sporazuma nema suštinskih primjedbi i prijedloga.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2016/17. godine. Shodno donesenoj odluci, pravo na subvenciju u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, imaju učenici koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, te učenici sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Odlukom je predviđeno i da se vanlinijski-namjenski prijevoz učenika može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza, a iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu, učeničku, kategoriju korisnika usluga.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o ukidanju računa korisnika budžeta Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom ukidaju se svi transakcijski računi JU Narodno pozorište Tuzla i JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla otvoreni kod poslovnih banaka u domaćoj i inostranim valutama, a ove ustanove svoje poslovanje nastavit će putem jedinstvenog računa Trezora.

Također, Vlada je danas prihvatila tekst Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa prenošenjem i preuzimanjem dijela osnivačkih prava nad JU Narodno pozorište Tuzla i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Naime, odlukama o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad ovim javnim ustanovama propisano je da će se međusobni odnosi između Tuzlanskog kantona po osnovu preuzimanja dijela prava i obaveza i Grada Tuzla po osnovu prenošenja dijela prava i obaveza osnivača nad ustanovom urediti posebnim ugovorom, te je za zaključivanje takvih ugovora Skupština Tuzlanskog kantona ovlastila Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o raskidu ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad Javnom ustanovom Međunarodna galerija portreta Tuzla između Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla, obzirom da osnivačka prava nad ovom javnom ustanovom u cijelosti preuzima Grad.

Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila danas 1.600,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na ime nabavke kancelarijskog namještaja u Uredu glavnog tužitelja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela odluke o dopuni Odluke o imenovanju punomoćnika koji vrše ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Zbog podnošenja ostavki članova školskih odbora JU Mješovita srednja škola Lukavac i JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o razrješenju i imenovanju novih članova školskih odbora u ovim školama.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost Daje se prethodnu saglasnost Upravnom odboru  JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za imenovanje v.d. direktora ove institucije na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.