Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica

U petak 30 avgusta održana je  4. sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Na sjednici je razmatrano 15 tačaka dnevnog reda. Nakon skidanja 10. i 11. tačke, „Donošenje Rješenja o razrješenju privremeno imenovanog člana Upravnog odbora u JZU Gradska apoteka Gračanica“ i „Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora u JZU Gradska apoteka Gračanicaniz reda Ministarstva zdravstva TK“ te dodavanja tačke – „Odluka o prestanku i dodjeli mandata članovima Vijeća MZ Donja Orahovica“ , Vijeće je usvojilo i započelo rad po sljedećem dnevnom redu:

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta grada Gračanica za 2019. Godinu
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 01.01. – 30.06.2019. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utrošku budžetske (tekuće) rezerve za period 01.01.-30.06.2019. godine
 4. Razmatranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za re/integraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje grada Gračanica za period 2019.-2022. Godina
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Gradskog štaba civilne zaštite
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini naknade predsjednicima Vijeća mjesnih zajednica
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini plaće i naknadama imenovanim dužnosnicima u reguliranim tijelima grada Gračanica
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o promjeni statusa javnog puta
 10. Odluka o prestanku i dodjeli mandata članovima Vijeća MZ Donja Orahovica
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Komisije za propise i Statut, izbor i imenovanja, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Komisije za propise i Statut, izbor i imenovanja, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće uzrokovane poplavama vodotoka I i II kategorije na području dijela grada Gračanica u periodu od 01.06.2019.-27.06.2019. godine
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica za 2018. Godinu
 15. Razmatranje Informacije o aktuelnim privrednim kretanjima na općini Gračanica u 2018. godini

 

Za prvu tačku dnevnog reda, Gradonačelnik je dao obrazloženje te naveo značajnije projekte realizovane u toku godine.
Budžet za 2019.godinu uključujući i Odluke o usmjeravanju neplaniranih grantova u budžet iznosio je 15.878.474 KM. Usvojenim Rebalansom planiran je Budžet u iznosu od 16.938.093 KM pri čemu su planirani prihodi u iznosu od 14.765.851 KM, primici u iznosu od 20.000 KM i višak predhodne godine u iznosu od 2.152.242. (veći u odnosu na planirani za 852.242 KM).
U odnosu na Budžet Grada koji je usvojen u decembru 2018.godine za 2019. godinu. Izmjenama i dopunama budžeta Budžet je uvećan za 1.059.619 KM a rezultat je prije svega većih poreznih i neporeznih prihoda, većih potpora, većeg viška prihoda iz prošle godine te prestuktuiranja samih prihoda i izdataka.
Više od polovine uvećanog budžeta je planirano u kapitalne izdatke.

Na sjednici je razmatran i podržan AkcionI plan za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje Gračanice za period 2019-2022 godina.
Na 4. sjednici Gradskog vijeća Gračanica izvršeno je usklađivanje Odluke o osnivanju Gradskog štaba civilne zaštite sa Statutom Grada.
Takodjer su definisane plaće i naknade upravnim odborima i direktorima javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Gračanica kao i visina naknade predsjednicima vijeća mjesnih zajednica.
O naknadama predsjednicima vijeća MZ vođena je šira rasprava i većina vijećnika je smatrala da se rad u vijećima MZ mora ubuduće podržavati i finansijski jer to njihov rad itekako zaslužuje.
Izvršene su i neke personalne promjene u radnim tijelima Gradskog vijeća.
U izvještajnom dijelu sjednice razmatrani su i podržani : Izvještaj o štetama od poplava iz ove godine, Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja i Izvještaj o privrednim kretanjima na području Grada Gračanica u prošloj godini.