Očekivan porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo na osnovu meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH prognozira tokom tri dana porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivu Une i Sane, slivu Vrbasa, kao i na slivu Fojničke rijeke. 

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području slivova rijeka Une i Sane, Korane i Gline te Sliva rijeke Vrbas i sliva Fojničke rijeke.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-Sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo sugeriše nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina toka vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.