Obavezno predškolsko obrazovanje u TK počinje u aprilu

Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zajedno sa javnim predškolskim ustanovama i Osnovnim školama provode aktivnosti u cilju kvalitetne pripreme za ovogodišnju realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Planirano je da realizacija Obaveznog programa na području Tuzlanskog kantona otpočne u  ponedjeljak, 4.04. i da traje do 13.06.2022.godine. Program je namijenjen djeci predškolske dobi koja su upisana u osnovnu školu za školsku 2022/2023.godinu. predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđeno je obavezno uključivanje sve djece u godini pred polazak u osnovnu školu od minimalno 150 sati u maksimalnom dnevnom trajanju od  3 sata uvažavajući potrebe, sklonosti i interese djeteta i porodice u cjelini.

Ministarstvo obrazovnja i nauke TK je polovinom februra ove godine uputilo akt „Upute o poduzimanju aktivnosti vezno za upis učenika u prvi razred redovne osnovne škole na području Tuzlanskog kantona u kome su precizirane aktivnosti škola oko upisa učenika.

Očekuje se da Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu bude obuhvaćeno preko 3000 djece (od preko 3600 djece koliko se očekuje da će biti upisano u prvi razred).

Značajno je istaći da se Program odvija od 2015.godine na području cijelog Tuzlanskog kantona sa 100 % obuhvatom djece u godini pred polazak u školu (sa izuzetkom 2020.godine kada se program iz objektivnih okolosti nije provodio) i da su sve nadležne institucije preuzele i ispunjavaju obaveze u skladu sa Zakonom.

Realizacijom navedenog Programa djetetu je omogućeno da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti, prilagodi normama kolektiva kao i da stekne određene navike za organizovani rad.

Obzirom da većina djece  (oko 85 %) ne pohađa predškolske ustanove, time Obavezni program ima izuzetno važan značaj, da svakom djetetu (urbanog, prigradskog, ruralnog područja) pruži jednake mogućnosti za razvoj svojih potencijala i ostvarivanje temeljnih prava zasnovanih na Konvenciji o pravima djeteta.