MUP TK: Apel vlasnicima oružja

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona apeluje na nosioce vatrenog oružja da u skladu sa odredbama Zakona o oružju i municiji TK-a, oružje drže savjesno, zaključano i odvojeno u sefovima, metalnim ormarima ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe, tako da bude nedostupno neovlaštenim licima, a posebno djeci.

Takođe, napominju se vlasnici oružja, da su u skladu sa Zakonom o oružju i municiji TK-a, ukoliko napuštaju prebivalište na period duži od 90 dana, a oružje i municiju ne nose sa sobom, dužni, oružje i municiju predati na čuvanje kod fizičkog lica koje ima odgovarajuću dozvolu za tu vrstu oružja, ovlaštenom trgovcu oružja ili streljačkoj organizaciji.

Nadalje, napominju se građani TK-a, da su u slučaju smrti vlasnika oružja, svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva, njegov zakonski punomoćnik ili stratelj, lice koje je sa njim živjelo ili lice kod kojeg su se oružje i municija nalazili u trenutnku smrti, dužni odmah po saznanju o postojanju oružja ili municije, o istome obavijestiti nadležnu policijsku upravu radi predaje istog. ( za privremeno oduzeto oružje i municiju izdati će se potvrda, a nakon rješavanja postupka nasljeđivanja, nasljednici imaju pravo na povrat takvog oružja u skladu sa rješenjem suda)

Obzirom da se oružje i municija moraju čuvati u stambenom ili drugom odgovarajućem prostoru koji se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika oružja i municije, Uprava policije će u narednom periodu preduzeti sve mjere kako bi se neposrednom kontrolom na adresi prijavljenog prebivališta vlasnika oružja utvrdilo da li vlasnici drže oružje u skladu sa važećim propisima, tj. razdvojeno od municije i zaključano u sefovima, metalnim ormarima ili sličnim spremištima, kao i provjere po drugim navedenim osnovama ( trenutno mjesto boravka – prebivalište vlasnika, kontrola u domaćinstvima preminulih vlasnika oružja i municije, itd)

Shodno naprijed navedenom, vlasnicima oružja za koje se kontrolom utvrdi da oružje ne čuvaju na propisan način ili da isto nije predato na čuvanje odgovarajućem fizičkom licu ili ovlaštenoj instituciji, a oni su van mjesta prebivališta duže od 90 dana, kao i posjednicima vatrenog oružja koji su ušli u posjed vatrenog oružja i municije iza preminulih vlasnika a da o tome nisu obavijestili nadležnu policijsku upravu ili već predali isto, oružje će biti privremeno oduzeto, te će biti pokrenut prekršajni postupak u skladu sa Zakonom o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.

Takođe napominjemo da su, shodno Zakonu o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, fizička i pravna lica koja nelegalno posjeduju oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstava dužna da takvo oružje prijave policijskoj upravi radi predaje ili onesposobljavanja, odnosno uništavanja, pozivom na broj 122 ili broj najbliže policijske uprave, a policijski službenici će isto preuzeti na mjestu na kojem se ono nalazi i o tome izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako ( vezano za nelagalni posjed oružja i municije i eksplozivnih sredstava) fizičko ili pravno lice postupi u skladu s navedenim odredbama Zakona, a prije istražnih radnji policije u skladu sa Zakonom o prekršajima, započinjanju istrage krivičnih djela, te hitnih istražnih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno početkom primjene policijskih ovlaštenja utvrđenih Zakonom o policijskim službenicima, neće se pokretati prekršajni niti krivični postupak.(dakle nelagalno oružje u naprijed navedenim uvjetima može se predati bez bilo kakve sankcije!)

MUP TK