Konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/22), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-16585/22 od 13.07.2022.godine, Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika broj: 08-01-02.2-313/15 iz oktobra 2015.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika broj: 08-01-02.2-198/22  od 17.06.2022.godine i Odluke direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona broj:08-06/1-3630/22 od 19.07.2022.godine, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

  1. U ČINU POLICAJCA: kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme – 160 (stotinu i šezdeset) izvršilaca.
  2. U ČINU MLAĐEG INSPEKTORA: kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme – 38 (trideset osam) izvršilaca.
  3. U ČINU MLAĐEG INSPEKTORA: kriminalistički vještak hemijskog vještačenja, kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme – 2 (dva) izvršioca.

 

  • Javni konkurs možete preuzeti ovdje,
  • Prijavne obrasce možete preuzeti ovdje,
  • Saglasnost za korištenje ličnih podataka možete preuzeti ovdje,
  • Spisak literature možete preuzeti ovdje.