Kada će FBiH dobiti Strategiju za borbu protiv nasilja u porodici?!

Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., kao multisektorskog strateškog dokumenta koji sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima, te bi FBiH mogla u narednom periodu dobiti ovu Strategiju.

Nosilac izrade Strategije je Gender Centar FBiH, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade Strategije su i nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te relevantni partneri.