Jaka žena-jako bosanskohercegovačko društvo

Godinama unazad, žene su se borile za ravnopravnost i emancipaciju. Danas u 21. vijeku, položaj žene je povoljniji, u odnosu na prošlost.  Mnogi će reći da je žena uključena u sve društvene sfere, no realnost je sasvim drugačija, naročito ako posmatramo ruralne sredine. Pored toga, žene su u velikoj mjeri žrtve nasilja u oružanim, ali  I u postratnim sukobima.

“Ako  ne puca, to je negativan mir. Ako se nema zaposljenja, i nema adekvatne zdravstvene zaštitne, obrazovanja problem je. Vidimo da je u posljednje vrijeme veliki broj problema isplivao na površinu, a moramo raditi na jačanju žene, a samim tim jačamo i bosanskohercegovačko društva”- rekla je Mira Vilušić, stručna konsultantica u HO “Horizonti” Tuzla

Žene u Bosni i Hercegovini su izložene diskriminaciji i u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima,  a iako je od rata prošlo više od 25 godina, problem nije rješen.

“Ono što ja smatram najznačajnijim jeste da se ženama omogući ekonomska neovisnost jer će žena tako lakše prebroditi sve probleme sa kojima su se one nosile i u ratu i poslije rata i naravno na kraju biti ravnopravne prema čemu mi sve žene u Bosni i Hercegovini težimo” naglasila je  Mirjana Marinković Lepić, zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine

Dvadeset godina otkako je usvojena UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“, neprofitna i nevladina organizacija “HO Horizonti” zalaže se za unaprijeđenje ženskih ljudskih prava i izgradnje mira i sigurnosti u BiH.  U okviru projekta “Žene Tuzlanskog kantona za mir i sigurnost” koji se provodi godinu dana na području 13 lokalnih zajednica planirana ja izrada dokumenta “Analiza zastupljenosti agende Žene, mir i sigurnost na području TK”.

“Tiče se učešća na u pravosuđu, izvršnoj vlasti i određene teme koje su pretnje za sigurnost na nivou lokalne zajednice poput rodno zasnovanog nasilja, poput izloženosti opasnosti kao što je trgovina nad ljudima ali i  nekih aktuelnih tema kao što je opasnost  od nekih prirodnih katastrofa.” dodala je Emina  Pašić, voditeljica radionica u okviru projekta “Žene Tuzlanskog kantona za mir i sigurnost”

U Bosni i Hercegovini položaj žena još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Zaposlenost žena u odnosu na muškarce je dvostruko manja. Žene na istim pozicijama imaju manje plate od muškaraca. Iako je veći procent visokoobrazovanih žena, one nisu na visokim pozicijama. Prema izvještajima Ureda UN Women BiH i državne Agencije za ravnopravnost spolova, napretka u postizanju ravnopravnosti žena u BiH nema, ni u društvenom, ali ni u političkom nivou ove države.