J A V N I P O Z I V za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Grčanica za 2023. godinu

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Gračanica broj: 4/017) i člana 36 Statuta Grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica br. 01/23) Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za odabir projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Grčanica za 2023. godinu

Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova  u 2023. godini;
  1. afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);
  1. organizacija tradicionalnih sportskih manifestacija;
  1. sportske aktivnosti i takmičenja osoba  sa invaliditetom.

Minimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 1.000,00 KM

Maksimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 200.000,00 KM 

Gradska uprava zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti moraju da se provedu do kraja 2023.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 10 mjeseci.

Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata, od kojih samo jedan može dobiti odobrenje za finansiranje/sufinansiranje.

Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane sportske klubove u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Prijedlozi projekata svih sportskih klubova koja nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projekata u prethodnim godinama, a za koje im je Grad Gračanica dodijelio sredstva, neće se razmatrati.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 15.03.2023.god. na službenoj web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili lično preuzimanjem u Šalter sali Grada Gračanica (info pult).

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese javnipoziv@gracanica.gov.ba sa naznakom za Javni poziv.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom (1) primjerku za svaki kandidirani projekat u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak) u periodu od 08,00 do 15,00 sati, na sljedeću adresu;

 

                                                    Grad Gračanica

                                      Služba za upravu, društvene djelatnosti,

                                boračko invalidsku zaštitu i zajedničke  poslove

                                       Ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 1

                                                    75320 Gračanica

 sa obaveznom naznakom;

„Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama – sportskim klubovima za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu“. (obavezno navesti oblast na koju se aplicira)

Elektronska kopija mora minimalno sadržati obaveznu projektnu dokumentaciju, projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti promocije.

Javni poziv je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 04.04.2023. god. do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“. O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gračanica, kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave.

1.Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta i plan potrošnje

3. Logicki okvir,logicka matrica

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta

6. Finansijski indetifikacioni formular

7. Izjava o podobnosti

8. Lista za provjeru