J A V N I O G L A S za prijem vatrogasaca – pripravnika u Službi Civilne zaštite Grada Gračanica

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRAČANICA

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-30-02640-2023

Datum, 18.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 07/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09), člana 36. Statuta Grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica“ broj : 01/23)  i člana 29. i 55. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa Grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 8/19, 3/21, 6/21 i 11/22) Gradonačelnik Grada Gračanica o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem vatrogasaca – pripravnika u  Službi Civilne zaštite Grada Gračanica

 

 • vatrogasac- pripravnik……………………………………..2 (dva) izvršioca

 

Pripravnici se primaju na period od šest mjeseci u Službi za civilnu zaštitu – Odsjek za zaštitu  požara i vatrogastvo – profesionalna vatrogasna jedinica.

 

 OPĆI USLOVI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzalnskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene članom 104., 105. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09).

 

POSEBNI USLOVI:

 • da ima najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera

(vatrogasne, građevinske, metalske,  hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer

tehničke struke),

 • da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine ( ne starije od 3 mjeseca),
 • da nije stariji od 25 godina života,
 • položen vozački ispit “C” kategorije.

 

 

Spisak potrebnih dokumenata (originali ili ovjerene fotokopije) :

 • prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svjedočanstvo/diploma o završenoj školi,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu (C kategorija),
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine ( ne starije od 3 mjeseca),
 • dokaz da kandidat/ nema radno iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme SSS/KV (izdato od strane Porezne uprave FBiH i ovjerenu izjavu da kandidat nema radno iskustvo u struci koju je stekao obrazovanjem).

 

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove, podliježu provjeri fizičke spososbnosti prema Planu i programu obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/13).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj

sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca, neposredno pred stupanje na pripravnički staž.

 

Napomena: Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici, oglasnoj ploči grada Gračanica, Birou za zapošljavanje i dnevnom  listu „Oslobođenje“, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

 

Prijave na Javni oglas sa kratkom biografijom dostaviti putem protokola Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Grad Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije br.1, 75320 Gračanica, sa naznakom:

„Javni oglas za prijem vatrogasaca – pripravnika u Službi Civilne zaštite Grada Gračanica – ne otvaraj”.

 

 

GRADONAČELNIK

Nusret Helić  s.r.