Izvještaj sa 28. sjednice OV-a Srebrenik

U Srebreniku je održana 28. sjednica Općinskog vijeća, a posljednje zasjedanje u ovoj kalendarskoj godini bilo je u znaku usvajanja nekoliko veoma bitnih odluka za funkcionisanje i rad općine Srebrenik u 2019. godini. Obzirom da je budžet općine Srebrenik bio u formi prijedloga o istom se nije mogla voditi rasprava na ovoj sjednici vijeća nego se odlučivalo pojedinačno o svakom amandmanu koji su vijećnici podnijeli prije sjednice na ovaj materijal. Nakon izjašnjenja vijećnika o amandmanima pristupilo se glasanju o Prijedlogu Odluke o budžetu Općine Srebrenik za 2019. godinu, koja je sa 25 glasova za i 2 protiv i usvojena. Budžet ove općine za 2019. g. je planiran u iznosu od 14 miliona i 635 hiljada KM.

Primjedbe prilikom samog usvajanja dnevnog reda, na ponuđeni dokument u formi prijedloga, imali su vijećnici SDA, ističući da je  ukupan iznos općinskog budžeta za narednu godinu povećan  za više od 2 miliona KM, u odnosu na ranije ponuđeni nacrt ovog dokumenta. Pojašnjavajući razlog povećanog iznosa u konačnom prijedlogu, načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović  je istakao da je povećanje   za 2 miliona i 100 hiljada KM, uslijedilo  zbog prenesenih a nerealizovanih sredstava u ovoj godini za pojedine projekte i investicije, čija se realizacija očekuje u narednoj kalendarskoj godini. Riječ je o projektima putne infrastrukture, korićenja rijeke Tinje, komunalne infrastrukture i sl., a za čiju realizaciju su sredstva obezbijeđena sa viših nivoa vlasti i drugih izvora finansiranja. Uz ovaj strateški dokument, vijećnici su podržali i Odluku o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2019. godinu te Program izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik za 2019. g. u ukupnom iznosu od 2 miliona i 659 hiljada KM, od čega će milion i 200 hiljada KM biti izdvojeno za popravak, održavanje i izgradnju objekata vodosnadbijevanja i kanalizacije, a 130 hiljada KM, izmedju ostalog  i  za izgradnju poslovnih zona. U pogledu realizacije Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu, koji je takođe usvojen na ovoj sjednici, u različite projekte po ovom programu, uložena će biti sredstva u ukupnom iznosu od 2 miliona i 195 hiljada KM. Na sjednici je, između ostalog, obavljena rasprava i usvojeni su Programi rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za 2019. godinu, kao i Prijedlog Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu.

(srebrenik.ba)