Grad Tuzla: Uskoro Javni poziv za dodjelu sredstava za smanjenje aerozagađenja

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavještava zainteresovana lica na području grada Tuzle da će Grad Tuzla, putem ove Službe, dana 17.01.2022. godine (ponedjeljak) objaviti godišnji Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. Tekst Javnog poziva biće objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba), kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica na području grada Tuzle.

Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini je 1.390.651,94 KM.

Grad Tuzla je u postupcima po zadnja tri javna poziva objavljena u junu i septembru 2020. godine i u februaru 2021. godine izdvojio 1.480.000 KM za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u više od 500 individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle, odnosno u više od 500 objekata izvršena je zamjena uređaja za zagrijavanje sa pogonom na fosilna goriva ekološki prihvatljivim uređajima za zagrijavanje, i to toplotnim pumpama, kotlovima sa pogonom na drvnu biomasu (peći na pelet) i kompaktnim toplinskim podstanicama. Također, sufinansirano je iz budžeta Grada Tuzle i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi.

U navedenim postupcima nabavka toplotnih pumpi i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi sufinasirani su iz budžeta Grada Tuzle u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 5.000 KM, nabavka peći na pelet sufinansirana je u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 2.000 KM, dok je nabavka kompaktnih toplinskih podstanica sufinansirana u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 4.000 KM.