Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 48. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21) i člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) gradonačelnik Grada Tuzle je donio  Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle.

U tu svrhu, objavljen je Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, putem kojeg se na stručno osposobljavanje prima ukupno deset lica sa završenom VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, i to 4 izvršioca pravne ili upravne struke, 3 izvršioca ekonomske struke, 1 izvršilac saobraćajne struke (drumski saobraćaj), 1 izvršilac agronomske struke i 1 izvršilac filološke struke (anglistika). Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 12 mjeseci.

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja poslije završenog visokog obrazovanja – VII stepena stručne spreme, odnosno najmanje I ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja nemaju uopće ili nemaju dovoljno (12 mjeseci) radnog iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje

Javni poziv je otvoren zaključno sa 26.02.2022. godine.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
JAVNI POZIV za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
Obrazac za prijavu na Javni poziv za lica sa VSS