Dug svih koncesionara u TK-u za sada iznosi nešto više od devet miliona maraka

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Cilj Informacije je detaljno upoznavanje Vlade TK sa radom 68 koncesionara i izvršavanjem obaveza obje strane potpisnice ugovora o koncesiji, te da se unaprijedi stanje u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona. Prema Informaciji, ukupan dug koncesionara je 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno 2,7 miliona KM. Ministarstvo privrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK su kao koncesori u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinili zapisnike i donijeli rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada. U cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima (koncesionarima) koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo se omogućavati avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori uložili su velike napore i trud u proteklom periodu kako bi se ubrzao sam proces dodjele koncesija te dodatno poboljšao odnos sa koncesionarima. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Osim određenih rudnika uglja, većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji. Njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se djelimično poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih Protokola sa resornim ministarstvom, stoji u dokumentu. Akumulirani dugovi trenutno predstavljaju problem za dva rudnika uglja, te treba pronaći adekvatna rješenja kako bi se ti problemi prevazišli u što kraćem roku, navedeno je u danas prezentovanoj Informaciji.