BiH dobija još jedan grad

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela ova sadašnja opština.

U obrazloženju inicijative navedeno je da Opšina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­istorijsko i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno još u praistoriji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima.

Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uslov da gradom bude proglašena kao opština od posebnog hstorijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nosioca izrade nacrta zakona.

Nije prihvaćena inicijativa za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Opštini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.

(N1)