Banovići: Općinsko vijeće razmatralo rad javnih institucija (VIDEO)

Dvadeset i peta sjednica Općinskog vijeća Banovići bila je uglavno izvještajnog karaktera jer  se na dnevnom redu našlo nekoliko izvještaja o radu sa finansijskim izvještajima te programima i planovima rada.

– Opšta je konstatacija da su javne ustanove na području opštine Banovići imale jedan izvjestan napredak u realizaciji svojih programa rada ali ima i određen broj ustanova koje nisu ispunile svoje programe od kojih je Općinsko vijeće zatražilo smjenu određenih direktora, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Nermin Delagić.

Pokrenuta smjena dva direktora

Nakon rasprave i razmatranja izvješta o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova Dječije obdanište i Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma, Općinsko vijeće Banovići izrazilo je nezadovoljstvo njihovim radom te nije usvojilo izvještaje. Po ovim tačkama usvojeni su Zaključci kojim je naloženo Upravnim odborima ove dvije ustanove da u roku od sedam dana, uz konslutacije sa Općinskim načelnikom, imenuju vršioce dužnosti direktora, i  da u roku od devedeset dana provedu svu neophodnu proceduru za imenovanje novih direktora.

Program rada JU „Dječije obdanište“ Banovići za 2019. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine usvojen je uz Zaključak kojim se briše tekstualni dio, tj. obrazloženje planiranih rashoda za 2019. godinu s obzirom da se ne slaže sa tabelarnim prikazom. Takođe je usvojen Program rada za tekuću kao i Izvještaj JU „Javna biblioteka“ Banovići za prethodnu godinu.

Na jučerašnjoj sjednici pozitivnim su ocijenjeni i jednoglasno podržani: Izvještaj o radu Općinskog pravobranilašta za prethodnu godinu, IIzvještaj o radu Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja za 2018. godinu, Odluka o usvajanju plana parcelacije Oskova, Sporazum o saradnji za sufinansiranje nabavke i ugradnje plastenika metalne konstrukcije – tunel dimenzija 40 metara dužine X 8 metara širine i 3,3 metra visine, Pravilnik o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Banovići za podsticaje sufinansiranja nabavke metalnih plastenika površine 320 m2 u 2019. godini, kao i Prijedlog plana upisa učenika u prve razrede za školsku 2019/2020 godinu.

Pozitivno je ocjenjena Informacija o radu Poslicijske stanice Banovići za 2018. godinu za koju je konstatovano da se reogranizacijom u Policijsku upravu, krajem prošle godine, na terenu vide pomaci u preventivnom radu na sprečavanju određenih društvenih pojava.

– Broj policijskih službenika na području opštine Banovići je povećan što je rezultat reorganizacije u Policijsku upravu što se pokazalo na terenu i nadamo se da će još više biti primjetan u ovoj godini kada će moći djelovati punim kapacitetom cijelu godinu, – izjavio je Delagić nakon sjednice.

Općinsko vijeće je razmatralo i pozitivno ocijenilo Informacije o radu Porezne ispostave Banovići i Općinskog vijeća za 2018. godinu, te većinom glasova usvojilo Odluku o usvajanju plana parcelacije (promjena oblika, dimenzija i površine građevinske parcele KČ broj 599/111 KO Banovići).

Sa dnevnog reda  sjednice su povučeni izvještaji o radu javnih ustanova: Sportsko kulturni centar i Centra za socijalni rad Banovići.