Aerodromu Tuzla negativna ocjena revizora za poslovanje u 2021. godini

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio izvještaj o finansijskoj reviziji za 2021. godinu za Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice.
Direktor društva za period na koji se negativan izvještaj odnosi do 20. 9. 2021. godine bio je Esed Mujačić, a od tada do aprila 2022. godine Halid Ahmetbegović vršilac dužnosti direktora

Kako su naveli revizori osnova za negativno mišljenje je:

1. Prijem u radni odnos na određeno vrijeme provodio se bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu, a prilikom primjene izuzeća u zapošljavanju zaključivani su ugovori o radu na period do 12 mjeseci, bez provođenja postupka javnog oglašavanja, u vrijeme kada nije bilo proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti, što nije u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u
Tuzlanskom kantonu;

2. Društvo nije dostavilo trogodišnji plan poslovanja Uredu za reviziju institucija u FBiH u skladu s odredbama člana 22. Zakona o javnim preduzećima u FBiH;

3. Ne može se potvrditi namjenski utrošak donacija koje su primljene u periodu od 2008. do 2021. godine, u iznosu od najmanje 777.782 KM, jer je na 31. 12. 2021. godine Društvo evidentiralo neutrošeni iznos od 2.738.742 KM koji je dobilo za potrebe ulaganja u stalna sredstva, a ukupan iznos novčanih sredstava u domaćoj valuti iznosi 1.960.960 KM, što nije u skladu s odlukama i sporazumima kojima su utvrđene namjene utroška sredstava;

4. Prilikom godišnjeg popisa imovine i obaveza nije izvršena analiza statusa materijalnih sredstava u pripremi i vlasništva nad imovinom, te nije utvrđeno stvarno stanje potraživanja i obaveza, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH;

5. Kod provođenja postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 362.629 KM Društvo je zaključivalo ugovore po cijenama znatno većim od osiguranih sredstava, provodilo postupke u većim iznosima od onih procijenjenih planom javnih nabavki, te nije sačinjavalo tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH