Vlada TK: Podrška Federalne i Kantonalne vlade Općoj bolnici u Gračanici

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i /ili restruktuiranju Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 2022-2024, čime je usvojen zahtjev za pokretanjem postupka finansijske konsolidacije i /ili restruktuiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanici za period 2022-2024.

Također, Vlada je usvojila Program finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 2022-2024., te dala saglasnost za korištenje transakcijskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja ove zdravstvene ustanove.

 

Naime, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova za JZU Opća bolnica Gračanica predviđena su namjenska finansijska sredstva u iznosu od 4 miliona KM.

 

Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Vlade Federacije, JZU Općoj bolnici Gračanica je tokom ove planirano da se dodijeli 1.333.333,00 KM.

U Programu finansijske konsolidacije JZU Opće bolnice Gračanica se navodi, da je utrošak namjenskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH planiran za plaćanje dugovanja prema dobavljačima za isporučenu robu u iznosu od 205.863,00 KM, nabavku novog sanitetskog vozila sa opremom (145.000,00 KM), nabavku digitalnog monografskog sistema (352.708,20 KM), nabavku MRI uređaja (2.457.000,00 KM), rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju dijela objekta bolnice (751.446,30 KM), nabavku i ugradnju lifta (83.005,65 KM) i nabavku automatskog parnog sterilizatora (146.250,00 KM).

 

Ukupan iznos planiranih nabavki je 4.141.246,15 KM od čega bi namjenska sredstva Vlade Federacije iznosila 4.000.000,00 KM, a ostala sredstva 141.246,15 KM.

 

Navedenim investicijama stvorit će se znatno bolji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga u Općoj bolnici Gračanica, a čime će se direktno doprinijeti i konsolidaciji stanja u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi.