Održana 50. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Aktivnosti Tima za sprječavanje korupcije na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona je jučer prihvatila Izvještaj o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016 – 2019 za 2018.godinu.

Kako se u Izvještaju navodi tokom 2018. godine fokus je stavljen na izradu Planova integriteta organa uprave i institucija Kantona, realizacija obuka u saradnji sa APIK-om namijenjene imenovanim kontakt osobama, unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama, te realizacija aktivnosti u okviru projekta „Proaktivni monitoring provođenja strateških antikorupcijskih dokumenata”. Zaključno sa 31.12.2018.godine, od ukupno 169 institucija, 51 institucija usvojila je plan borne protiv korupcije, 28 institucija dostavile su korigovane planove borbe protiv korupcije na konačno mišljenje, dok 38 institucija nisu postupile po uputi Tima za dostavljanje korigovanih planova. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i Tim su u proteklom periodu akcenat stavili na unaprjeđenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu posebno se ističe kontinuirana saradnja sa Misijom OSCE u BiH, čiji predstavnici prisustvuju i sastancima Tima. Također, saradnja je uspostavljena sa APIK-om, a posebno sa antikorupcijskim timovima drugih kantona što doprinosi razmjeni iskustava i dobrih praksi.
Vlada je zadužila nadležna ministarstva da kontaktiraju ustanove i institucije iz svog resora koje do sada nisu uradile odgovarajuće planove borbe protiv korupcije i planove integriteta, te da ih obavežu da te planove izrade i u roku od 30 dana dostave na uvid Timu za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Također, svi organi i institucije Tuzlanskog kantona koje su donijele odgovarajuće planove borbe protiv korupcije i planove integriteta su zadužene da uđu u realizaciju planiranih aktivnosti, te da o tome obavijeste Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.

 

I pored brojnih problema ustanove kulture su nosioci kulturne aktivnosti na području Kantona
Vlada je prihvatila i Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Kako se navodi u Informaciji, i pored sve složenijih finansijskih prilika, koje su nastale kao posljedica nedovoljnog ulaganja u oblasti kulture, evidentno je da su ustanove kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton nosioci kulturne aktivnosti na području Kantona. Bitno je istaknuti da su prostorni kapaciteti navedenih ustanova neadekvatni, a ustanove kulture i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona dobivaju vrlo mali procenat sredstava po javnim pozivima sa viših nivoa vlasti, te je Ministarstvo u 2019. godini započelo aktivnosti na jačanju kapaciteta za privlačenje sredstava od domaćih i stranih donatora.

Ono što se mora istaknuti jeste da su ustanove kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton nedovoljno promovisane i „nevidljive” u smislu kreiranja ponude u sferi kulturnog turizma. Primjetno je također da su neka zakonska rješenja u resornoj oblasti zastarjela i da ne doprinose rješavanju trenutnih problema. U vezi sa navedenim, Ministarstvo će u narednom periodu na sistematičan način pristupiti rješavanju problema prostornih kapaciteta, kao i pitanju nabavke nove i zamjene dotrajale opreme, nastaviti jačati kapacitete ustanova i udruženja u oblasti kulture za privlačenje sredstava od domaćih i stranih donatora, ojačati saradnju sa ustanovama kulture kojima su osnovači grad/općina, te sa nadležnim gradskim/općinskim službama uspostaviti sisteme dostavljanja informacija Ministarstvu, radi pregleda cjelokupne djelatnosti u oblasti kulture, koordinirati aktivnosti na promociji ustanova kulture, te u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jačati kapacitete istih u kulturnom turizmu i kontinuirano raditi na unaprjeđenju pravnog okvira za razvoj oblasti kulture.

 

Ostale odluke
Vlada je odobrila usmjeravanje prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019. do 31.03.2019. godine. Radi se o 38.000,00 KM vrijednoj jednokratnoj novčanoj pomoći Općini Lukavac, radi otklanjanja posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane bujičnim poplavama i klizištima iz 2018. godine. Također, Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, a kako bi se stvorili preduslovi za registraciju i osiguranje vozila doniranih od predstavništva nevladine organizacije „Save the Children International Velika Britanija” za potrebe za centara za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2019.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj tekst sporazuma rezultat je dogovora postignutog na jučer održanom sastanku delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata, a prema kojem će visina osnovice za obračun ostati 404 KM, visina naknade za korištenje godišnjeg odmora iznosit će 50% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji prethodi usvajanju Budžeta TK za 2019. godinu, a od 1. aprila visina naknade za ishranu tokom rada će biti povećana sa sadašnjih 8 na 9 KM.
U cilju osiguranja neophodnih sredstava za nabavku lož ulja za grijanje JU MSŠ Živinice, Vlada je  odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019. do 31.03.2019. godine u iznosu od 20.000,00 KM. Ovom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019. do 31.03.2019. godine.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za mart 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.
Na  sjednici Vlada je usvojila i Elaborat o popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2018. godine.
Jučerašnjom odlukom Vlada je utvrdila rokove izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona. Knjigovodstveno evidentirane interne obaveze prema podračunima u okviru JRT Tuzlanskog kantona ukupno iznose 12.696.282,09 KM, a njihovo izmirenje planira se u narednom trogodišnjem periodu. Ove godine planirano je izmirenje 2 miliona KM, 2020. godine 5 miliona KM, a 2021. godine preostali iznos od 5.696.282,09 KM.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  privremeno imenovala članove upravnih odbora Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na period do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog člana UO, a najduže tri mjeseca. Također, Vlada je privremeno imenovala i članove Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona do okončanja procedure imenovanja, a najduže tri mjeseca.