Zakazana nova sjednica Skupštine TK, na dnevnom redu izmjene brojnih Zakona

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 54. sjednica
Skupštine Tuzlanskog kantona.

54. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 30.3.2022. godine, sa
početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda:
1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području
Tuzlanskog kantona
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
6. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela
Skupštine Tuzlanskog kantona
9. Prijedlog Odluke o privremenom imenovanju Komisije za koncesije
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu
11. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-
31.12.2021. godine
12. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini