Vlada FBiH izmijenila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH.

Riječ je o usaglašavanju s aktuelnim pripisima iz ove oblasti koje donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu koje uključuje finansijski i izvještaj o realizaciji plana poslovanja, te izvještaje nezavisnog revizora, kao i o radu Nadzornog i Odbora za reviziju.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH u 2021. godini, koji je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te ga zadužila da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, kao i da, po potrebi, Vladi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je data saglasnost za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj. Saglasnost je data nakon što se Oaza d.o.o. Tešanj, kao korisnik koncesije, obratila Federalnom ministarstvu zahtjevom za eksploataciju vode.

Federalna vlada je dozvolila korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane kroz tri rješenja Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj. Postupak eksproprijacije vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 23.12.2019. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice u dužini od 8,5 km.

Vlada se upoznala s informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u FBiH za period januar – juni 2022. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH i Parlamentarnoj komisiji Federacije BiH u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

Također, Vlada se upoznala i s informacijom o 5. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH. Vlada je prihvatila Preporuke Europske komisije nakon ovog sastanka i zadužila nadležne federalne organe uprave i federalne upravne organizacije da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

Vlada je dala saglasnost na izmjenu Odluke Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za ovu kompaniju u periodu od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova. Kako je obrazloženo, tokom pregovora o realizaciji ove odluke, FK Tuzla City je obavijestio BH Telecom da odustaje od ugovaranja usluga, te je postupak nabavke sa ovim klubom obustavljen.

Vlada je na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, dala zemljište upisano u K.O. Rodoč Udruzi HVIDRA-a grada Mostara.