Korisnicima prava socijalne zaštite se utvrđuju tačni datumi isplate naknada

U cilju uvođenja više reda i omogućavanje pravovremenih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je Vlada TK dala saglasnost na Instrukciju Ministarstva finansija o procedurama za isplatu socijalnih davanja.

Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokoli postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu naknada. U konačnici ovo treba da dovede do pravovremenih isplata pojedinih naknada, odnosno da građani, korisnici prava, znaju i mogu tačno prema terminu očekivati priliv sredstava po osnovu socijalnih naknada.

Također, Instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.

Ova instrukcija odnosi se na stalnu i privremenu novčanu pomoć, jednokratne pomoći, dječji dodatak, uvećani dječji dodatak, pomoć u prehrani djeteta, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, hraniteljstvo, podršku pronatalitetnoj politici Kantona, civilne invalidnine, naknadu za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenem i medicinsko vještačenje, obrok učenicima u osnovnim školama, subvencije za djecu, učenike i studente i obavezno zdraystveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe.