Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla uskoro zapošljava nove kadrove

Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla uskoro zapošljava nove kadrove

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje 490.000,00 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova rada čuvarske službe.

Također, Vlada je dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i drugih poslova predviđenih Zakonom o šumama, za period 01.07.2017. – 31.12.2017. godine.

U cilju sanacije štete koja je na školskim objektima nastala tokom nedavnog olujnog nevremena Vlada je danas donijela odluke o odobravanju 14.968,43 KM JU OŠ „Đurđevik“ Živinice, na ime rekonstrukcije krova i stolarije, te 4.500,00 KM JU OŠ „Treštenica“ Banovići, na ime rekonstrukcije krova i gromobrana na objektu škole. Također, Vlada je odobrila 5.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, za podršku u organizaciji i realizaciji projekta – manifestacije pod nazivom „Obilježavanje jubileja 115 godina privrednog udruživanja“.

Vlada je danas donijela i tri odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda, kojim se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Vlada je danas dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a radi sufinansiranja zapošljavanja deset nezaposlenih osoba na dvanaest mjeseci u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o nastaloj šteti na objektu depadansa Centra za autizam, a u vezi sa teškom krađom, koja se dogodila 27. septembra 2017.godine, a kojom prilikom su počinitelji otuđili aluminijske dijelove fasade, klupice sa prozora, slavine, te počinili znatnu materijalnu štetu. S tim u vezi, a imajući u vidu da je na računu organizacije Hilfswerk Austria International ostao određeni dio ranije prikupljenih sredstava, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da sanira nastalu štetu na objektu Centra za autizam do visine sredstava koja se nalaze na računu navedene organizacije.

(Nezavisni.ba)